Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
21.05.2010 10:09:33

VELKOMMEN TIL GJØVIK KOMMUNE

Nedenfor finner du informasjon om aktuelle temaer, og lenker til en del av våre mest benyttede tjenester. Ønsker du større skrift, klikker du her. Er det noe du savner, kan du sende oss en mail

ENDRING I POLITIVEDTEKTENE

Høringsfrist: 1. oktober 2014

Graving i forbindelse med fjernvarme

N13-112 Trondheimsvegen Trondheimsvegen  N13-119 Niels Ødegaardsgate Niels Ødegaardsgate

N13-121 Huntonstranda-Plantasjen Huntonstranda-Plantasjen N13-137 Skolebakken Skolebakken

 STYRING OG STATUS
 Styringshjul 2014-15 
       Kommunal planstrategi   
       
Langtidsplan
       Styringsdokument     
       Års-/statusrapport 
       Nøkkeltallshefte 2014
 

 PLANER OG PROSJEKT   
 Kommuneplanhjulet
 
       Ny byutvikling - strategi
       Prosjekter i sentrum
       Helse- / omsorgsplan        
       Reguleringsplaner     
       Diverse planer  

 ØKONOMI
 Gebyr og avgifter 2014    
      
Skatt og KID-nummer
       Eiendomsskatt
       Fonds og legater

 BYGGE? 
 
Byggesøknad       
      
Nye regler - byggesak 
       
Ledige tomter
       Kart
       Husbanken
       Husbanken - bostøtte
       Barnerepresentant (pbl)

TEKNISKE TJENESTER
Vann, avløp og renovasjon
      
Tømmekalender 2014
      Gravearbeid i kommunen

Trafikk og parkering
      Veg
      Park
      Trafikksikkerhetsplan 2013-16

 LANDBRUK OG MILJØ
 
Landbruk og naturforvalt.   
      
Jakt og fiske  
     
Næringsutvikling

Telefon: 61 17 74 40Veterinærvakt

 BARN OG UNGE
 
Barnehage       
       Skole (m/skolerute)
   
       Helsestasjon       
       
Ungdomsavdelingen       
       
Barnevern       
       
PP-tjenesten
       Logopedtjenesten
       Tverrfaglig familieteam
      
Digitale barnetråkk 
       Kunst- og kulturskole    

Omsorgstjenester OMSORG
 Omsorgstjenester
 Hjemmetjenesten       
       Sykehjem       
       Tilrettelagte tjenester
       Helse- og omsorgsplan       
       Kreftomsorg
       Demensomsorg
       Omsorgssentrene

HELSE 
Helsestasjon 
       Legetjenester 
     
      
Seksjon Helse
       Frisklivssentralen       
       
Fysio- og ergoterapi 
       
Rådgivningtjenesten 65+ 
       Innsatsteam      
      
Psykisk helse       
      
Feltpleie (rus)  
       Tekniske hjelpemidler
 
       Folkehelse

 IDRETT OG FRILUFT
 
Idrett       
       
Friluftsliv       
       
Stadion og baner

       Kommuneskogen 
Sykkelbyen Gjøvik

KULTUR      
Kulturkalender

      
Kunst- og kulturskolen      
      
Internasjonal kommune      
      
Frivilligsentralen      
      
Mjøsmuséet      
 
      Gjøvik kino og scene
      Tilrettelagte kulturtilbud

       LEDIGE STILLINGER

       LÆRLINGER   

       GJØVIK KULTURSENTER

       KINO

       GJØVIK BIBLIOTEK

30.09.2014 08:44:16

NEDKLASSIFISERING/OVERTAGELSE AV FYLKESVEGER TIL KOMMUNALE VEGER

Teknisk driftssjef Einar KulsvehagenOppland Fylkeskommune har etter vedtak i Fylkesutvalget den 2. juni i år sendt på høring forslag til klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet. Dette omfatter både nedklassifisering av fylkesveger til kommunale, overtakelse av veglys, gang- og sykkelveger og fortau fra kommunene og opptak av nye fylkesveger fra kommunene som nye fylkesveger.

Gjøvik kommune er den kommunen i Oppland med flest fylkesveger, også målt i antall kilometer. Til sammen er det ca. 250 km med fylkesveg i kommunen, eller 8,3 % av det samla fylkesveg-nettet. Til sammenligning har vi ca. 240 km med kommunale veger i egen kommune. Forslaget fra Fylkestinget innebærer at ytterligere ca. 40 km med fylkesveg skal nedklassifiseres og overføres til kommunen.

Les mer >
29.09.2014 10:56:50

FORSLAG TIL NY RENOVASJONSFORSKRIFT – HØRING

Gjøvik kommune har utarbeidet forslag til ny renovasjonsforskrift og sender forslaget på høring etter reglene i forvaltningsloven §37, 1.ledd. Forslaget kan lastes ned her -  Forslag til nye renovasjonsforskrifter Forslag til nye renovasjonsforskrifter - og det legges ut i kommunens servicetorg

Skriftlige merknader på forslaget kan innen 20.11.2014 sendes til Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik eller via e-post VAR-seksjonen, postmottak@gjovik.kommune.no

Les mer >
26.09.2014 13:12:41

ELDRES DAG

Eldrerådet i Gjøvik inviterer til ELDRES DAG ONSDAG 1. OKTOBER KL 11-14 i Fjellhaven.

Underholdning – enkel servering.
Gratis adgang. Velkommen!

12.09.2014 13:59:25

EUROPEISK MOBILITETSUKE

Gjøvik skal i år være deltager i Europeisk mobilitetsuke som skal markeres med fotostunt tirsdag og aktiviteter som bl.a. fotballturnering og el-sykkeltesting på Fahlstrøms plass på torsdag. I tillegg er det 10 kr på bussen hele torsdag! Les mer - I byen uten bilen Les mer - I byen uten bilen

02.09.2014 11:37:07

ENDRING I POLITIVEDTEKTENE - HØRING

I henhold til forskrift av 19.06.2012, fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet er kommuner gitt hjemmel til å fastsette i politivedtektene kommunal håndhevelse av politivedtektenes bestemmeler om bl.a. hus- og grunneieres plikt til å rydde fortau for snø og is, oppsetting av avvisere, forhindring av tilgrising på sted ment for alminnelig ferdsel osv.

Les mer >
28.08.2014 15:37:19

LÆRERSTREIKEN I GJØVIK KOMMUNE

120 lærere i Gjøvik kommune er pr. idag i streik. Fra tirsdag 2. september tas ytterligere to lærere ut, og da vil 122 lærere i kommunen være i streik.

Konsekvenser dette har for undervisningen til elevene ved de ulike skoler, er tidligere informert om på kommunens hjemmeside. Eventuelle endringer er lagt ut på den enkelte skoles hjemmeside. 

 

Les mer >

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb