Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
12.06.2013 10:59:54

Klageutvalget

Gjøvik kommunes klageutvalg ble opprettet ved kommunestyrevedtak den 29.04.04, sak 36/04.

Gjøvik kommunes klageutvalg behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd.

Denne kommuneinterne klageordningen eksisterer ved siden av spesielle klageordninger som finnes i forskjellige særlover for kommunal sektor. Der det er slike spesialordninger, skal klagen ikke gå til det kommunale klageorgan, men til det klageorgan som følger vedkommende lov.

Gjøvik kommunes klageutvalg består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer, og velges av kommunestyret for den kommunale valgperiode.

Møtesekretær forestår møteinnkalling og protokollering fra møtene. Sekretær for utvalget er Forvaltningsrådgiver Bjørnar Lilleby.

Sakene fra Gjøvik kommunes klageutvalg er ikke lagt ut på Internett, da svært mange saker er unntatt offentlighet.

Klageutvalgets årsrapport 2011 Klageutvalgets årsrapport 2011

Klageutvalgets vedtak treffes i møte, og disse møtene holdes for åpne dører. Møter med saker unntatt offentlighet holdes for lukkede dører jf. Kommunelovens §31 nr. 3.

Aktuelle klagesaker kan være:

  • Avslag angående leie av kommunale boliger eller forlengelse av leieforhold
  • Avslag på parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
  • Avslag på søknad om sykehjemsplass.
  • Klagebehandling etter vedtak om tvangsmulkt og engangsmulkt som for eksempel etter brann- og eksplosjonsvernloven
  • Klage etter Lov om barnehage (foreldrebetaling, spes.ped tiltak, tildeling av barnehageplass). 
  • Klage over avslag på kommunale tilskudd (botilskudd, startlån, kulturstipend)
  • Klage vedrørende tilknytning til offentlig VA-nett

 

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb