Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
26.02.2013 12:34:45

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN

I desember 2003 vedtok formannskapet i Gjøvik at arbeidet med en energi- og klimaplan skulle igangsettes, og at arbeidet skulle munne ut i en kommunedelplan. Blant annet fordi en ønsket å bygge på energiutredninger fra nettselskapene som første gang ble utarbeidet i 2004, kom ikke arbeidet i gang for fullt før i 2005.

Hovedutvalg for areal og miljø ble styringsgruppe, mens landbruksseksjonen i Arealbruk og utvikling har hatt prosjektansvaret for planarbeidet.

Energi- og klimaplan for Gjøvik kommune er nedfelt i kommunens planverk. I langtidsplanen fra 2003 understrekes det at mjøsbyen Gjøvik er et hovedmål for virksomheten, herunder å være pådriver for en sentrumsutvikling med miljøkvaliteter. Hovedmål for virksomhetsområde Arealbruk og utvikling for 2005-2008 sier at ressursbruk og miljøbelastning skal reduseres gjennom en god og planmessig disponering av arealer i kommunen, og bidra til økt bruk av fornybare energikilder som for eksempel bioenergi.

Planen viser hvordan energiforbruk og energibærere (strøm, olje, ved mv.) er fordelt på ulike brukergrupper og områder. Planen viser på samme måte utslipp av klimagasser og andre utslipp til luft.

Planen gir en oversikt over lokale ressurser for energiproduksjon, og diskuterer hvilke muligheter og utfordringer en omlegging av energiproduksjonen vil gi.

Planen skisserer opplegg for en varmeplan for Gjøvik sentrum. Det er videre utarbeidet en handlingsplan med forslag til energi- og klimatiltak i Gjøvik kommune.

Planen ble godkjent av kommunestyret 28.03.2006, sak KOM 06/0020.

Energi- og klimaplan Energi- og klimaplan

 

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb