Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
08.03.2013 13:07:29

7. Ofte stilte spørsmål

Hvordan går dere fram når dere fastsetter takst på min eiendom?Det følger av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 at eiendommer som skal ha eiendomsskatt, skal takseres. Taksten skal fastsettes slik at den tilsvarer eiendommens antatte markedsverdi. Taksten for den enkelte eiendom framkommer som et resultat av en sammensatt prosess, som blant annet består av følgende:

  • Vurdering av gjennomsnittlig verdi på ulike typer eiendommer i Gjøvik.
  • Analyse over lokale forskjeller i skatteområdene. Analysen støtter seg til statistikk over omsetningstall.
  • Innhenting av faktainformasjon om tomtenes og bygningenes størrelse. Arbeidet har tatt utgangspunkt i godkjente bygningstegninger og tomteareal. Manglende opplysninger skaffes ved måling i marka. Faktainformasjonen kvalitetssikres ved at den sendes hver enkelt eiendomsbesitter i forkant av besiktigelsen.
  • Besiktigelse av hver enkelt eiendom. Her vurderer en lokale forhold på eller rundt hver enkelt eiendom som påvirker verdien.
  • Utarbeidelse av takstforslag.
  • Analyse, sammenligning og kontroll av takstforslagene.
  • Fastsettelse av endelig takst for hver enkelt eiendom.
  • Offentlig ettersyn og utsending til eier med klagerett.

Det er takstnemndai kommunen som fastsetter takst for eiendommene.

2. Alt på faktaarket/skatteseddelen ser ut til å stemme. Må jeg da sende inn noe?Nei. Hvis alt stemmer, trenger du ikke sende inn noe til oss. Da blir disse opplysningene liggende inne som grunnlag for den nye eiendomsskatten.

3. Om faktaarket/skatteseddelen inneholder feil opplysninger. Hva gjør jeg da?Da skriver du brev om hva du mener er feil. Om du ønsker kan du få hjelp til dette i kommunen eller du kan også ringe oss på 61 18 98 46 eller 61 18 97 67.

4. Når jeg sender inn brev med korrigering av de faktaopplysningene jeg har fått tilsendt, hvordan kan jeg så selv kontrollere at korrigeringene er korrekt oppfattet av kommunen?Når opplysningene er behandlet, vil eiendomsbesitter få svarbrev om dette. I klageperioden, får du også ny klagefrist i tre uker fra mottatt svarbrev.

 5. Dette med markedsverdi - hva med spesielle forhold i mitt område (f.eks. at det har vært "budkrig" m.m.). Gjør det at min takst går opp?I forbindelse med takseringen innhenter vi oversikt over priser på omsatte eiendommer i ditt område. I all bruk av statistiske tall som innhentes, tar vi hensyn til unaturlig høye verdier og unaturlig lave verdier. Når det gjelder omsetningsverdi vil budkrig være et eksempel på unaturlig høy verdi, mens overføring av eiendom gjennom arv er eksempel på unaturlig lav verdi. Vurdering av omsetningsverdier i ditt område er uansett bare ett element i arbeidet med å komme frem til riktig takst for din eiendom. Likebehandling tilsier at vi må bruke et gjennomsnitt av omsetningsverdiene.

8. Hva er forskjellen på den taksten kommunen fastsetter på eiendommen og taksten fastsatt av en megler?Både meglertakst og kommunens eiendomsskattetakst har antatt markedsverdi som utgangspunkt. Når kommunen gjennom skattetakstnemnda skal fastsette takst, skal de samtidig sikre likebehandling av eiendomsbesitterne, dette er et forhold som meglerne ikke trenger å ta hensyn til. En annen vesentlig forskjell er at meglerne i mange tilfeller takserer potensialet en eiendom har, eksempelvis ble en eiendom vurdert som meget verdifull da eksisterende bebyggelse kunne fjernes, og det kunne bygges moderne boliger på eiendommen. Skattetaksten tar utgangspunkt i objektet som er på eiendommen. Potensialet som finnes ved for eksempel riving og bygging av blokker eller kontorbygg eller mulighet for å skille ut ei ny tomt vurderes ikke. Dersom det skjer en bruksendring eller endring i bygningsmasse, vil eiendommen bli taksert på nytt.

9. Kan jeg få utført en egen takst (godkjent takstmann) og kreve at den heller skal brukes?Nei, årsaken til dette er at kommunens eiendomsskattetakst skal sikre likebehandling av eiendomsbesitterne (se spm/svar over). Men dersom du ønsker, kan du gjerne sende oss en kopi hvis du nylig har fått utført en slik takst, og opplysningene i denne taksten vil da bli ett element som blir lagt til grunn for verdivurderingen av din eiendom.

 

 

10. Hvordan kan jeg vite om en eiendom er innenfor takstområdene?

 

Ved å klikke på linken på kommunens hjemmeside kan du komme inn på kommunens KartWeb hvor skattetakstsonene er farget røde (aktiveres under arealinfo i tegnforklaring i kartweb). Utenfor sonene er det bare verker og bruk som takseres.

 

 

Oppdatert mai 2009 av Anders Bråttvik

<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb