Fremme privat reguleringsplan

Når er det krav om reguleringsplan?

Hovedregelen er at du ikke kan gjennomføre større bygge- eller anleggstiltak uten reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-1.

Du kan finne ut om en eiendom er regulert eller ikke på Gjøvik kommune sin kartløsning. Velg Gjøvik kommune. Søk på gårds- og bruksnummer eller adresse, og velg arealplaner under verktøyet i menyen til venstre. Du kan også kontakte arealplanseksjonen hvis du trenger hjelp.

Dersom du ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til detaljregulering.

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Private reguleringsplaner må være utarbeidet av fagkyndige som kjenner til kravene i lovverk, forskrifter og veiledninger. 

Private reguleringsforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekkene og rammene i kommuneplanens arealdel. Kommunen vurderer om vi vil stille krav om å detaljregulere før en utbygger kan gjennomføre et tiltak.

Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin fagkyndige plankonsulent sende inn et såkalt planinitiativ og be om oppstartsmøte. Gjøvik kommune har egen mal som dere må bruke til dette.

Planprosessen

  1. Planinitiativ og be om oppstartsmøte.
  2. Eventuell forespørsel om regulering (råd om dere bør lage planen).
  3. Varsel om planoppstart til grunneiere, naboer, berørte parter, orgnaisasjoner og offentlige myndigheter, samt annonse i avisa. Eventuell høring av planprogram.
  4. Utarbeide planen og sende den til kommunen.
  5. Førstegangsbehandling i Utvalg for Samfunnsutvikling i Gjøvik kommune.
  6. Offentlig ettersyn / høring i minimum seks uker.
  7. Kommunen og forslagsstilleren bearbeider planen.
  8. Andregangsbehandling i Utvalg for Samfunnsutvikling i Gjøvik kommune.
  9. Kommunestyret i Gjøvik vedtar planen. Det er mulig å klage på kommunestyret sitt vedtak.

Behandlingstid

Det tar omtrent ett år fra du varsler planoppstart til planen er vedtatt av kommunestyret. Fremdriften avhenger av tiden forslagsstiller bruker på å utarbeide planen, graden av konflikter, krav til utredninger med videre. Kommunen sin saksbehandlingstid er inntil 12 uker fra et komplett planforslag er mottatt.

Pris

Her finner du informasjon om gebyr for behandling av private planforslag og dispensasjoner fra planer. De ligger under "Teknisk og eiendom" der du velger "Reguleringsplaner".

Oppstartspakke for private planforslag

Dokumentene i oppstartspakken kan du bruke som maler for plandokumentene i private planforslag og underveis i planprosessene. Malene er generelle og du må derfor tilpasse plandokumentene det konkrete planforslaget.

Her finner du dokumentene i oppstartspakken:
Dokument Innhold
Veileder for private planforslag Inneholder informasjon om prosess og krav til private planforslag.
Veileder for leke- og aktivitetsområder Veileder som utdyper retningslinjene i kommuneplanens arealdel.
Kravspesifikasjon for å levere digitale arealplankart Inneholder alle krav som digitale planforslag skal oppfylle.
Planinitiativ/bestille oppstartsmøte Skjema for å planinitiativ/bestille oppstartsmøte sender du til Gjøvik kommune - arealplanseksjonen - minimum fire uker før oppstartsmøtet.
Mal for varslingsannonse (kommer) Mal for oppsett og innhold i varslingsannonse for oppstart av planarbeid.
Mal for å varsle berørte parter (kommer) Mal for varsling av berørte parter og regionale myndigheter ved oppstart av planarbeid.
Mal for tittelfelt i plankart 
Mal for tittelfelt i plankart 
Plankartet som leveres kommunen skal ha et standardisert tittelfelt som
beskriver farger og symboler som benyttes i planforslaget. Malen er i dwg-format og kan benyttes direkte i prosjektet.

Mal for planbestemmelser
Mal for planbestemmelser

Bestemmelser som leveres sammen med planforslaget skal ha et standardisert
oppsett. Mal for oppsettet finnes i dette dokumentet.
Mal for planbeskrivelse
Mal for planbeskrivelse
En planbeskrivelse skal baseres på et standardisert oppsett. Mal for oppsettet
finnes i dette dokumentet.
 Link til veileder Risiko- og sårbarhetsanalyse er påkrevet i alle plansaker. Vi viser til  veileder om ROS-analyser fra DSB
Mal for NML-vurdering
Mal for NML-vurdering
En vurdering av naturmangfoldsloven er påkrevet i alle plansaker. Her finner du en mal for en slik analyse. Analysen oppsummerer du i planbeskrivelsen.
Mal for planprogram
Mal for planprogram
Et planprogram skal baseres på et standardisert oppsett. Mal for oppsettet
finnes i dokumentet.
Oppstartspakke  ZIP-fil med alle dokumentene nevnt over

Nyttige lenker

Plan- og bygningsloven
Forskrift om konsekvensutredning
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven
Planlegging.no
Miljøkommune.no
Miljøstatus i Norge
Enova
Statens kartverk
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Fylkesmannen i Oppland
Oppland fylkeskommune
Statens vegvesen

 

Sist endret: 06.09.2018