Kommuneplan

Revisjon av kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel:

Kommunestyret vedtok 22.mars 2018 - etter høring og sluttbehandling - ny samfunnsdel i kommuneplanen for Gjøvik:

Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 22.03.2018

...KORTVERSJON av kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel:

Arbeidet med kommuneplanens arealdel skulle i utgangspunktet begrenses og revidert planforslag fremmes samtidig med samfunnsdelen. Det har imidlertid påløpt utredningsoppgaver som krever større ressursbruk enn planlagt. Formannskapet, som kommuneplanutvalg, har derfor åpnet for at det kan brukes noe mer tid på revisjon og ferdigstillelse av arealdelen. Målsettingen er å ha kommuneplanens arealdel til etter sommeren 2018 – og med høringsbehandling høsten 2018, vedtak vinteren 2018/2019.

Nærmere informasjon - eller spørsmål: Åge Andre Michalsen - age-andre.michaelsen@gjovik.kommune.no

Grunnlaget for revisjon av delene i kommuneplanen:

Kommunestyret skal en gang hver valgperiode vurdere og eventuelt endre kommuneplanen. Denne vurderingen gjøres i forbindelse med høring og behandling av Kommunal planstrategi - i det første året i kommunestyreperioden.

Vedtatt Kommunal planstrategi 2016-2019

Et eget Planprogram legges til grunn for revisjon av gjeldende kommuneplan:

Vedtatt Planprogram  

Gjennom planprogrammet er det bestemt en gjennomgang og eventuell justering eller revisjon av samfunnsdelen og aktuelle deler av arealdelen.

Som del av planprosessen er det innhentet innspill og synspunkter rundt samfunnsdelen. Disse er oppsummert i fire drøftingshefter som har vært del av vurderingesunderlaget i kommuneplanutvalget for utlagt høringsforslag til revidert samfunnsdel:

1 - Planstruktur og overordnet planinnhold
2 - Utvalgte plantema i kommuneplanen
3 - Langsiktige arealstrategier
4 - Lokale plan- og stedsutviklingsmøter

Om kommuneplanen

Plan- og bygningsloven gir bestemmelsen som styrer kommuneplanarbeidet. Det gis en rekke bestemmelser som angir planens innhold, hvordan de skal utarbeides og følges opp.

Plan- og bygningsloven (ekstern lenke)

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og arealdel. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver - og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel - gjeldende plan

Ut fra visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling" er det trukket opp 5 overordnede plangrep som skal legges til grunn for arbeidet med samfunnsutvikling:

  • Gjøvik skal bli mer BY – et urbant og attraktivt regionsenter ved Mjøsa.
  • Gjøvik skal være attraktiv universitetsby – med teknologikompetanse og innovasjonskraft.
  • Gjøvik skal drive offensiv næringsutvikling – for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst.
  • Gjøvik skal være ledende miljø- og klimakommune – kjent for bærekraftige prioriteringer.
  • Gjøvik skal ha velferd, trygghet og livskvalitet – med gode kommunale tjenester og tilbud.

Her ligger link til gjeldende plandokument:

Kommuneplanens samfunnsdel - Langtidsplan 2018

Kommuneplanens arealdel - gjeldende plan

Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir retninglinjer for utarbeidelse av mer detaljerte planer.

Kommuneplanens arealdel - veileder for utarbeiding og innhold

Tekstdokumenter:

Planbeskrivelse

Bestemmelser og retningslinjer

Konsekvensutredning

Plankart med juridisk virkning:

Plankart (hele kommunen)

Plankart - tegningshefte med utsnitt av deler av kommunen

Tematisk kart 12 - Faresoner og sikringssoner

Tematisk kart 13 - Båndleggingssoner og hensynssoner

Tematisk kart 14 - Støysoner

Tematisk kart 15 - Infrastruktursoner

Tematisk kart 16 - Detaljeringssoner - reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde

Tematisk kart 17 - Krav om felles planlegging

Tematisk kart 18 - Bestemmelsesområder

 Du kan også søke opp din eiendom og finne informasjon om kommuneplanens arealdel i  kartweb (ekstern lenke).

Temakart uten juridisk virkning:

Temakart 19 - Byvekstgrense i Gjøvik byområde

Temakart 20 - Fremtidige veger og gang- og sykkelveger 

Temakart 20 - Fremtidige veger og gang- og sykkelveger - kartutsnitt Gjøvik byområde

Sist endret: 06.09.2018