Planoversikt

Oversikt

Den kommunale virksomhet bygger på en rekke plankrav for ulike oppgaver og tjenester. Hvilke planer som forutsettes utarbeidet og behandlet følger av en rekke lover. I tillegg kan kommunene på eget initiativ sørge for å utarbeide hensiktsmessige strategidokumenter eller særskilte sektor- eller temaplaner.

Grunnlaget for kommunenes planbehov skal avklares gjennom vedtaket av såkalt Kommunal planstrategi. Denne skal vedtas i alle kommunene innen utgangen av første året i den nye kommunestyreperioden.

Kommunal planstrategi 2016-2019 - med tilhørende Planoversikt 2016-2019

Planer ute på høring

Arealplaner (område- og detaljreguleringsplaner) på høring finner du her.

Aktuelle planhøringer:

  • Kommunedelplan for klima 2018-2022: Høringsfristen er ute og endelig planforslag er i ferd med å bli fremmet til politisk sluttbehandling og vedtak.

Kommuneplanen

Informasjon om kommuneplan - og med link til dokumentene i gjeldende kommuneplan - både  ny samfunnsdelen 2018 og arealdelen fra 2013 finner du under her. (Der ligger også informasjon om pågående revisjon av arealdelen...)

Informasjon om kommuneplanen 

Langtidsplan 2018, kommuneplanens samfunnsdel

Omtale og presentasjon av kommuneplanens arealdel finner du her

Reguleringsplaner

Se kunngjorte reguleringsplaner og finn reguleringsplaner i kart.

Plan for utvikling av Gjøvik som universitets- og studentby

Fra 01.01.2016 har Gjøvik blitt en universitetsby – ved etableringen av NTNU i Gjøvik. Gjøvik er den eneste universitetsbyen i Innlandet.

Dette gir spennende perspektiver for den videre utviklingen i Gjøvik. Den nye universitetsstatusen, med forventet økning av antall studenter - også fra utlandet, innebærer at en stilles overfor nye forventninger og krav – men også muligheter. Utviklingen på og rundt Campus Gjøvik - med NTNU i Gjøvik og Fagskolen Innlandet, er viktig for den videre utvikling av Gjøvik by og for Gjøvikregionen. Hva skal Gjøvik kommune gjøre for å bidra til utvikling av Gjøvik som et attraktivt studiested, hvor studenter trives?

Gjøvik kommunestyre vedtok 28.april 2016:

Plan for utvikling av Gjøvik som universitets- og studentby. 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Den rusmiddelpolitiske handlingsplan er utarbeidet av en gruppe på 8 personer hvor av 6 fra administrasjonen og to fra det politiske. Planen ble vedtatt av kommunestyret i KOM-sak 109/2017 den 30.11.2017. 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Klimaplan for Gjøvik

Høringsforslag til ny Kommunedelplan for klima 2018-2022 har vært ute til høring og offentlig ettersyn:

Høringsforslag til Kommunedelplan for klima 2018-2022.

Som vedlegg til høringsdokumentet følger det underlagsdokumentet høringsforslaget bygger på:

VEDLEGG til Kommunedelplan for klima 2018-2022.

Kommunedelplanen vil erstatte tidligere Energi- og klimaplan fra 2006 etter at kommunestyret har vedtatt endelig planforslag våren 2018.

Helse- og omsorgsplan

Helse- og omsorgsplan 2025 er en overordnet plan som angir retning for utvikling av helse- og omsorgstilbudene i Gjøvik. Planen ble første gang vedtatt i 2009 og sist revidert i 2017. Tiltakene i planen besluttes hvert år i forbindelse med årlig behandling av styringsdokument med økonomiplan.

Les mer om de ulike planene ved å trykke på lenkene under:

Helse-og omsorgsplan, revidert 2017

Helse- og omsorgsplan, vedtatt 2009

Helse- og omsorgsplan, kortversjon 2009

Strategisk plan for velferdsteknologi

Hovedmålet med å ta i bruk velferdsteknologi i større skala i kommunen, er å øke innbyggernes selvstendighet og egen mestring. Gjøvik kommune skal benytte velferdsteknologi som bidrar til at brukere kan bo lenger hjemme og være en ressurs i eget liv. I tillegg kan det redusere kommunens utgifter ved å utsette behovet for mer kostnadskrevende tjenester.

Teknologi er et hjelpemiddel for mestring og muligheter til å være selvstendig og aktiv og gir store gevinster for innbyggere og samfunn.

Planen ble vedtatt av Kommunestyret november 2017.

Her finner du den vedtatte Strategisk plan for velferdsteknologi

Demensplan 2018 - 2025

«Demensplan 2018 - 2025, et mer demensvennlig samfunn» skal bidra til å videreføre Gjøvik kommunes arbeid med demensomsorg og utvikle tjenestene slik at kommunen står godt rustet til å møte morgendagens omsorgsbehov.

Demensplan  2018 - 2025 " Et mer demensvennlig samfunn"  

Frivilligmelding - Handlingsplan

Gjøvik kommune ønsker å være en tilrettelegger og støttespiller for en uavhengig og robust frivillig sektor i kommunen. Kommunestyret vedtok derfor i desember 2014 en egen Frivilligmelding for Gjøvik kommune. Denne beskriver frivilligheten i kommunen og trekker opp linjer for hvordan kommunen skal styrke arbeidet med å øke frivilligheten. Hva frivillig sektor kan forvente i samarbeid med kommunen tydeliggjøres - og hvordan dette samarbeidet kan utvikles beskrives. I løpet av 2015 skal meldingen følges opp med en egen handlingsplan.

Frivilligmelding for Gjøvik kommune 

Radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Under finner du handlingsplan, veileder og punktreferat fra dialogmøte 27. mars 2015

Handlingsplan mot radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Gjøvik 2015 - 2018

Veileder ved bekymring for radikalisering (14.01.2016)

Punktreferat fra dialogmøte 27. mars 2015

Vold i nære relasjoner

Her kan du laste ned

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Hovedplaner for Vannforsyning og Avløp og vannressurser

Hovedplan for vannforsyning legger føringer for hvordan alle mottakere i Gjøvik til enhver tid skal forsynes med nok vann av tilfredsstillende kvalitet, mens Hovedplan for avløp og vannressurser beskriver sammenhengen mellom hvordan vannforekomster i kommunen brukes, mål for vannkvalitet  - og tiltak for å nå målsettinger.

Hovedplaner for Vannforsyning og Avløp og vannressurser 2008-2020 (sammendragshefte)

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Det utarbeides og revideres hvert fjerde år en kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen omtaler utfordringer, mål og føringer, tiltak og aktivitet innenfor dette området. Planens handlingsdel, som rulleres hvert år, inneholder prioritering av spillemidler til nærmiljøanlegg og til idretts- og friluftsanlegg.

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016 - 2019 

Utviklingsplan for store idrettsanlegg i Gjøvik kommune 2017 - 2026

Strategi for ny byutvikling

Samarbeidsprosjektet (ATP-prosjektet) mellom Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Byen vår Gjøvik utarbeidet i 2011 en strategi for ny byutvikling. Dette er en samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik.

Strategi for ny byutvikling

Gatebruksplan

Trafikksikkerhetsplan

En trafikksikkerhetsplan utarbeides på grunnlag av bl.a. innspill fra foreldreutvalget ved skoler, skoleledelsen, velforeninger og enkeltpersoner. Planen revideres hvert 4. år.

Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2017

Vei- og trafikkplaner

Parkeringsstrategi for Gjøvik sentrum

Parkeringsstrategi - status 2018 og revidert handlingsprogram

Plan for hovednett for sykkel, vedtatt 17.12.2015

Ungdomspolitisk strategi

Kommunestyret har vedtatt Ungdomspolitisk strategiplan 2015-2018. Planen skal gi en helhetlig og enhetlig oversikt over utviklingsmål, satsingsområder og prioriteringer i kommunen for ungdom 13-25 år. Den spesifiserer ikke tiltak for grupper som trenger særlig oppfølging.

Ungdomspolitisk strategiplan for Gjøvik kommune 2015-2018

Utbyggingsplan for barnehagesektoren

I utbyggingsplan for barnehagesektoren drøftes nå-situasjonen, framtidige behov og det legges langsiktige føringer for lokalisering og utbygging innenfor barnehagesektoren.

Utbyggingsplan 2013-2025

Kommunikasjonsstrategi for Gjøvik kommune

Kommunestyret vedtok 17.mars 2016 ny kommunikasjonsstrategi for Gjøvik kommune. Strategien gir rammer og føringer for hvordan Gjøvik kommune skal være synlige og tilstede i det offentlige rom. Dokumentet inneholder målsettinger og strategiske tiltak for hvordan kommunen skal informere og kommunisere med innbyggere, ansatte samarbeidspartnere og andre interessenter.

Kommunikasjonsstrategi for Gjøvik kommune, 17.mars 2016

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020

Gjøvik kommune deltar i et strategisk samarbeid med nabokommunene Østre og Vestre Toten og Søndre og Nordre Land - Gjøvikregionen. Samarbeidets mål, satsingsområder og strategier er samlet i en felles strategisk utviklingsplan - som revideres ved innledningen av hver kommunestyreperiode.

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020 (vedtatt i regionrådet 21.september 2018) 

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen

På bestilling fra fylkestingene i Hedmark og Oppland er det igangsatt et prosjektarbeid for utvikling av en helhetlig, langsiktig og bærekraftig areal- og transportstrategi (ATS) for Mjøsbyen - som her består av de 10 kommunene Gjøvik, Vestre og Østre Toten, Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Elverum, Løten og Stange. Arbeidet skjer i samarbeid med de to fylkeskommunene og fylkesmennene i de to fylkene, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

En felles areal- og transportstrategi skal legge til rette for en samordnet byutvikling som gjør Mjøsbyen til et attraktivt, funksjonelt og klimavennlig bo- og arbeidsmarked - med gode kollektivtilbud og reduserte klimautslipp.

Det er lagt opp en framdriftsplan med utarbeiding av forslag til strategidokument til desember 2018, høring ut mars 2019 - og sluttbehandling med vedtak i fylkestinget i juni 2019.

Prosjektplanen for strategiarbeidet - pr. 20.10.2017.

Aktuelle presentasjoner og dokumenter - fra styringsgruppa:

- Hvorfor ATS for Mjøsbyen? - prosjektleder Jomar Lygre Langeland, Civitas (styringsgruppa 19.10.2017) - Presentasjon i styringsgruppa 19.10.2017 - prosjektsekretariatet

Det vil bli lagt ut egne nettsider for strategisamarbeidet. Link til denne vil bli lagt inn her.

Sist endret: 06.09.2018