Statistikk og analyse

Styringsdokument

Perspektivnotat 2017-2020 - Rådmannens presentasjon av styringssignaler og overordnede økonomiske utfordringer i kommende økonomiplanperosess, høsten 2016.

Årsrapportene

I årsrapportene presenteres også aktuell statistikk under de ulike tjenesteområdene. Legges fram mars/april:

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Nøkkeltallshefter 

Rådmannen legger i august hvert år fram et Nøkkeltallshefte. Heftet inneholder befolkningsstatistikk, befolkningsprognoser, folkehelseprofil med kommunetall presentert i et eget folkehelsebarometer, resultater fra aktuelle befolknings- og brukerundersøkelser, samt en presentasjon og analyse av utvalgte KOSTRA-tall for de ulike kommunale tjenesteområder: (Det gis også henvisning til andre kilder for statistikk.)

Nøkkeltallshefte 2016

Folkehelsestatistikk

Gjøvik kommune la i 2015 fram en Folhehelseoversikt med aktuell folkehelserelatert statistikk, med vurderinger:

Folkehelseoversikt Gjøvik kommune 2015

Folkehelseinstituttet utgir hvert år en Folkehelseprofil for landets kommuner. Statistikk presenteres gjennom et såkalt folkehelsebarometer - med tall og sammeligninger for situasjonen i kommunen i forghold tikl Oppland og landssnittet:

Folkehelseprofilen for Gjøvik 2015

Fylkesstatistikk

Oppland fylkeskommune har utgitt en fylkesstatistikk i forbindelse med arbeidet med regional planstrategi 2016-2019:

Fylkesstatistikk 2015

Sist endret: 26. november 2014