Gjøvik kommune

Aktuelt

11. mars: Nye koronaråd til innbyggerne

Kommunedirektørene og kommunelegene Gjøvik og de andre kommunene i vår region har vedtatt felles retningslinjer i forbindelse med koronautbruddet. 

Kommunene i Gjøvikregionen vil følge disse rådene som supplement til nasjonale myndigheters anbefalinger.  

Kommunedirektører/rådmenn og kommuneoverlegene i Gjøvikregionen anser det som viktig med mest mulig lik håndtering av disse krevende sakene i alle regionens kommuner. Rådene fra nasjonale helsemyndigheter og kjørereglene fra Fylkesmannen i Innlandet tydeliggjør at vi nå er i en situasjon der det må tas nødvendige grep i den nasjonale fellesdugnaden for å unngå smittespredning. Dette innebærer tiltak som også går noe lenger enn de rådene som er gitt av myndighetene. Slike kjøreregler vil aldri være uttømmende og må suppleres med råd, tiltak og beslutninger i den enkelte kommune. 

Med dette som utgangspunkt er følgende besluttet med umiddelbar virkning 11. mars 2020: 

Kommunene i Gjøvik, Land og Toten iverksetter følgende tiltak umiddelbart og med virkning (foreløpig) fram til påske: 

 • All aktivitet i idrettshaller, svømmehaller, og tilsvarende anlegg kanselleres. Dette gjelder også innendørs kroppsøving i skolene. 
 • Tilsvarende gjelder alle former for kulturarrangement og lignende aktivitet i kommunal regi, herunder ungdomsklubber, kulturskoler og lignende. 
 • Lag, foreninger og private arrangører anmodes om å følge opp på tilsvarende måte.  
 • Det skal ikke gjennomføres seminarer, kurs og møter med mer enn 15 deltakere. Det skal også vurderes nødvendighet av å gjennomføre møter mv som innbefatter færre enn 15 deltakere. Alternative møteformer som skype og telefonmøter skal prioriteres. Det påpekes at hensynet til tjenestene og ledelse av kommunen skal vurderes slik at kommunens drift sikres på forsvarlig nivå.  
 • Hjemmekontorløsning kan være aktuelt tiltak for enkelte yrkesgrupper. Rammer og opplegg for dette må konkretiseres i den enkelte kommune, men det tilstrebes å arbeide fram en mest mulig ensartet praksis. 
 • Grunnskolens (barneskole og ungdomsskole) drift opprettholdes så lenge som mulig. 
 • Rådene fra Fylkesmannen i Innlandet legges til grunn for kommunenes drift og oppfølging. Dette er råd som gir rammer og anbefalinger og som tjenestene må konkretisere og gjennomføre på forsvarlig vis i den enkelte kommune.   
 • Kommunene anmoder på det sterkeste sine innbyggere om å følge disse rådene. 

Oppdatert kjøreregler fra Fylkesmannen den 12. mars. 2020. 

Fylkesmannen i Innlandet har gått ut med følgende anbefalinger til felles kjøreregler i forbindelse med koronautbruddet:

​​​

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem. 
 • Hold hendene unna munn/ansikt. 
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt. 
 • Overhold karanteneregler. 
 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor   
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper
 • Unngå utenlandsreiser. 
 • Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede. 
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
 •  Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.) 
 • For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.   
 •  Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige, og kan forbys etter vedtak i kommunestyret.  
 • Videregående i hele Innlandet anbefales stengt fram til 27. mars og tilrettelegger for fjernundervisning 
 • Ungdomsskolene i Innlandet anbefales stengt fram til 27. mars. Vi oppfordrer til fjernundervisning og at kommunene vurderer situasjonen og tilrettelegger for elever som ikke kan være alene.   
 • Barnehager og skoler fra 1. til 7. trinn. Kommuner som holder barnehager og skoler åpne og trenger ekstra bemanning må sikre forsvarlighet blant annet gjennom politiattester. Frivillig sektor kan være en ressurs. 
 • Universitet/høgskoler bør stenge fram til 27. mars og tilrettelegge for fjernundervisning: 
 • Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.
 • Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. Arrangementer skal risiko vurderes etter FHI sine retningslinjer.
 • Reiselivet må vurdere sin aktivitet opp mot anbefalte punkter (Hoteller, DNT hytter osv). 
 • Fritidsaktiviteter for barn og unge utenfor skole og SFO anbefales vurdert. Kommunene må tenke alternativer, slik at ikke kjøpesenter ol blir nye samlingsplasser (unngå sammenstimling). 
 •  Det er fortsatt kommunelegen i den enkelte kommune som har endelig beslutningsmyndighet når det gjelder avlysning av arrangementer, treninger og stenging.

Kjørereglene vil bli løpende oppdatert.