Gjøvik kommune

Aktuelt

26. mars: Gjøvik med krisepakke verdt 120 millioner kroner

Kommunestyret i Gjøvik behandlet 26. mars ei tiltakspakke verdt 120 millioner kroner. Tiltakene gjøres for å dempe de lokale ringvirkningene av koronaviruset. 

Tiltakene ble presentert på en pressekonferanse der både ordfører, varaordfører og opposisjonsleder var til stede.

- Vi må gjøre vårt for å holde flest mulig i jobb samtidig som vi prøver å lette byrdene overfor de som nå vil stå uten arbeid. Vårt mål med tiltakspakken er å holde folk i arbeid, begrense ulempene for våre innbyggere og fortsatt legge til rette for flere arbeidsplasser i Gjøvik, sier Torvild Sveen, ordfører i Gjøvik.

Framskynder prosjekter

Sveen forteller at de nå framskynder en rekke investerings- og vedlikeholdsprosjekter. Dette er blant tiltakene:

 • Dobling av investeringsprosjekter på kommunale veger med 16 millioner kroner til 32 millioner kroner i 2020.
 • Ekstra vedlikeholdsinnsats på bygninger for fem millioner kroner.
 • Forsering av bredbåndsprosjekter i Vardal, Snertingdal og Biri for ti millioner kroner.
 • Forsering av byutviklingsinvesteringer for ti millioner kroner.
 • Etablering og opparbeidelse av kommunale næringstomter på Skjerven næringspark, Aas skog, Bjugstad og Vismunda for 20 millioner kroner framskyndes til 2020/2021.

- Felles for disse prosjektene er at vi også ser på å kunne dele opp disse tiltakene inn i mindre anbud for å bedre situasjonen også for mindre entreprenører. For beløp mellom 500.000 og 6.000.000 kan det gjennomføres minikonkurranser med de samme leverandørene. For alle prosjekter er det tilstrekkelig kapasitet mht. planlegging, prosjektering og anskaffelser som vil være den største flaskehalsen. Vi må derfor gjennomføre tiltak for å sikre økt kapasitet, sier Sveen.

Lavere vann- og renovasjonsgebyr

For 2020 vil vann- og renovasjonsgebyrene for innbyggerne i Gjøvik bli redusert med henholdsvis tolv og sju prosent. Avgiftene vil i løpet av en tre til femårs-periode øke tilsvarende, men forhåpentligvis er da mange tilbake i arbeid og vil tåle økningen.
Fra før har kommunene i Gjøvikregionen vedtatt å lempe på reglement som reduserer privatpersoners og næringslivets økonomiske utfordringer i forbindelse med den spesielle situasjonen nasjonen nå opplever.

Kan søke om nedsatt eiendomsskatt

- Vårt øvrige lokale næringsliv sliter mye om dagen. Det er imidlertid åpning for at vi kan sette ned eiendomsskatten overfor huseiere som enten mister sine leieinntekter eller på annet vis blir urimelig rammet av eiendomsskatten. Vi setter av inntil ti millioner kroner til dette formålet, og det vil være individuelle søknader som må dokumentere tap av husleieinntekter som skyldes koronakrisen, sier varaordfører Anne Bjertnæs som sier at huseiere og utleiere dermed også kan gi redusert leieutgifter til sine leietakere i denne krevende tiden.

Fjerner skjenkegebyr

Gjøvik kommune vil også i 2020 fjerne skjenkegebyrene for alle skjenkesteder i kommunen og vil også fjerne leieavgifter på kommunal grunn i inneværende år. Dette, sammen med kompetanseheving, betalings- og lagersystemer, gir vel to millioner kroner i lettelser.

Flere arbeidstreningsplasser

Det foreslås også å styrke tilbudet i Stampevegen produksjon og service for 2,6 millioner kroner. Her bil det bli etablert et utvidet tilbud som gir relevant arbeidstrening i nært samarbeid med ordinært arbeidsliv.

- Når det private næringslivet blir hardt rammet, er erfaringen fra tidligere at kommunene i større grad bør bidra med arbeidstreningsplasser og åpne opp for tilsetting av personer med noe nedsatt arbeidsevne. Her foreslås det å øke bemanningen med fire årsverk, inkludert kompetanse som arbeidsspesialist som dermed vil gi tilbud til 60 personer, sier Even Solhaug, leder for opposisjonen fra Arbeiderpartiet.

Lettelser for kulturlivet og frivilligheten

For kulturlivet og frivilligheten legges det også opp til lettelser, og det foreslås ei tiltakspakke på en million kroner. Følgende tiltakspakke foreslås:

 1. Kommunale tilskudd til arrangementer i 2020 vil bli utbetalt uavhengig av om arrangementene gjennomføres som planlagt, i redusert omfang eller blir avlyst.

Avlysning eller endring av arrangement i forhold til det som er angitt i søknaden meldes inn til Gjøvik kommune så snart som mulig.

Utbetaling av tilskudd til arrangement som må avlyses i 2020 skal ikke redusere mulighet for tildeling av tilskudd i 2021.

 1. Det settes av til sammen kr. 150.000 kroner til ekstraordinær støtte til lag og foreninger for å kompensere for tapte inntekter som følge av avlyste aktiviteter og arrangement (stevner, konkurranser, turneringer o.l.).

Det etableres en forenklet søknadsordning og støtten fordeles skjønnsmessig basert på netto bortfall av inntekter. Lag og foreninger som har virksomhet rettet mot barn og unge prioriteres.

 1. Lag og foreninger som leier anlegg eller lokaler av kommunen eller kommunale selskaper fritas for leie i den perioden de er pålagt å avstå fra organisert aktivitet eller anleggene holdes stengt av statlige eller lokale myndigheter.
   
 2. For å bidra til økt aktivitet så snart helsemyndighetene åpner for samlinger og arrangement kan Gjøvik kommune ut året stille egne lokaler kostnadsfritt til rådighet til møter, sosiale aktiviteter, konserter og arrangement i regi av arrangører og kulturaktører fra Gjøvikregionen (eks. Gjøvik Gård, Gjøvik kino og scene, rådhuset, frivilligsentralene og tilsvarende lokaler). Nasjonale og offentlige aktører omfattes ikke av ordningen.
   
 3. Gjøvik kommune vil sikre at kulturaktørene får god informasjon om støtteordninger og rettigheter ved å ta i bruk nettsidene til Gjøvik kultursenter (www.gjovikkultursenter.no)
   
 4. Gjøvik kommune vil invitere kulturlivet, idrettslagene og idrettsrådet til nettmøter for å innhente informasjon om status og deres økonomiske situasjon samt deres synspunkter på aktivitet og drift for inneværende år, samt gi informasjon om aktuelle ordninger og tiltak.

Her kan du lese vedtaket i kommunestyret