Gjøvik kommune

Aktuelt

3. januar: Ungdomsskolene går til rødt nivå

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.

Elever på ungdomsskolene i Gjøvik kommune vil få mer informasjon mandag 4.januar.

I morgen er det planleggingsdag for alle skolene i Gjøvik kommune. 

Hva betyr rødt nivå på ungdomsskolen?

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Fra veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020:

Rødt nivå – ungdomsskole

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Det er en fordel at elevene begrenser omgang med mange andre ungdommer på fritiden.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Etablere mindre grupper av elever/kohorter, men det er ikke et absolutt krav.
  • Kohortstørrelsen kan baseres på forholdstallet mellom lærer og elev i henhold til norm for lærertetthet. På ungdomstrinnet er lærertetthetsnormen 20 elever per ansatt.
  • For praktisk gjennomføring er det mulig å øke kohortstørrelsen med noen få ekstra elever.
  • Skolene må selv vurdere om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder og mulighet til å holde avstand.
  • Dersom det ikke etableres kohorter, bør elevene kunne holde en meters avstand til andre.
  • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
  • Ansatte bør komme til klasserommet slik at ikke kohorten trenger å bytte rom
 • Elever og ansatte innen en kohort oppfordres til å holde avstand til hverandre, helst en meter, men det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • For gjennomføring av språkfag, valgfag, og andre fag der elevene blandes, må det sikres at elever kan holde minst en meters avstand til hverandre. Elevene bør helst grupperes i klasserommet ut fra kohorttilhørighet.
 • To kohorter kan eventuelt samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.
 • Innendørs kan grupper/kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter). Kohortene kan imidlertid oppholde seg i samme rom over lengre tid forutsatt det kan være minimum to meters avstand mellom dem hele tiden. Kohorter kan eventuelt bytte sammensetning ukentlig etter en helg (minst to dager uten kontakt mellom ansatte og elever).

Tetthet i grupper:

 • Alle elever bør ha egen pult/arbeidsplass for å sikre avstand på minst en meter. Der elever ikke har egen pult, sikres arbeidsplass med avstand.
 • Større samlinger skal unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.
 • Ved fysisk plassmangel i skolen, kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, og større/alternative lokaler vurderes. I tillegg er det mulig å tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter/undervisning ute.

På starten og slutten av dagen:

 • Avtale spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner for å begrense antall elever som samles på et sted og unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.  

Friminutt/pauser:

 • Elever må minnes på å holde avstand i friminutt (minst en meter).
 • Ha voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.
 • Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig, og tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen i henhold til vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved felles kantine, bør ulike kohorter ikke sitte sammen med og det skal være avstand mellom kohorter.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Læringsmateriell og lignende bør ikke deles mellom kohorter før de er rengjort.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen. 
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel. 
 • Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheter.

Spesielt for ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner.
 • Holde avstand til elever der det er mulig (minst en meter).
 • Der det er nødvendig med ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom så langt det lar seg gjøre.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole. Vikarer bør unngå å jobbe på ulike skoler samme dag.
 • Bruke digitale møter i stedet for fysiske møter der det er mulig.
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses mest mulig.