Gjøvik kommune

Aktuelt

Høring av lokal forskrift om skolekretsgrenser for ungdomsskoletrinnet

Forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser for ungdomsskoletrinnet i Gjøvik kommune er ut på høring. Vi ønsker å få innspill på argumenter for og imot kretsgrenseendring som følge av vedtak om en felles ungdomsskole for Kopperud, Vindingstad, Blomhaug og Grande barneskoler.

Høringsfrist 21. august 2020

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 128/2019 av 13.11.2019 legges rådmannens forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser for ungdomsskoletrinnet i Gjøvik kommune ut på høring. Det vises også til vedtak i kommunestyret fra 26.03.2020 – sak 37/2020.

Kommunestyret sak 128/2019:

Det startes et forprosjekt for etablering av to ungdomsskoler for kretsene Kopperud, Vindingstad, Blomhaug, Grande, Gjøvik, Fredheim og Lundstein barneskoler. Forprosjektet skal inneholde romplan for eventuelle nybygg og ombygging av eksisterende skoler, samt samlokalisering av en ungdomsskole og kulturskolen. Parallelt med de innledende fasene av forprosjektet bes rådmannen utrede tomtealternativer samt kostnadsoverslag.

Rådmannen bes fremme sakene til kommunestyret første halvår 2020.

Det gjennomføres en høring knyttet til endring av kretsgrenser i tråd med bestemmelsene i i Udir – 2 – 2012.

Kommunestyret sak 37/2020:

1. Det startes et forprosjekt for felles ungdomsskole for kretsene Kopperud, Vindingstad, Blomhaug og Grande med beliggenhet på arealet ved Vardal Ungdomsskole/Blomhaug skole med alternativet med ervervelse av tilstøtende arealer som vist i vurderingsdokumentet side 7.

2. Forprosjektet skal ikke omhandle lokaler for en kunst- og kulturskole.

Bjørnsveen ungdomsskolekrets forblir uendret

Om høringen

I opplæringslovens § 8-1 heter det at «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.» Dette er opplæringslovens såkalte nærskoleprinsipp.

I følge Utdanningsdirektoratet er denne forskriftshjemmelen først og fremst gitt for å sikre forutberegnelighet for innbyggerne i kommunen, samt styre den kommunale saksbehandlingen og sikre likebehandling. Forskriftene vil også være sentrale ved klagebehandling, der kommunen gis anledning til å synliggjøre for Fylkesmannen hvordan nærskoleprinsippet er ivaretatt.

Videre sies det i Udir – 2 – 2012: Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.

Forvaltningslovens kapittel VII regulerer utarbeidelse av forskrifter. I forvaltningslovens § 37, første og annet ledd, heter det:

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriftene blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.

I følge veiledningen «Forskriftsarbeid for kommuner» er normal høringsfrist for kommunale saker to måneder. Videre sier forvaltningsloven at institusjoner eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde for eller hvis interesser berøres, skal gis anledning til å uttale seg før formskriften vedtas. I denne saken er de naturlige høringsinstansene brukerorganene ved de kommunale grunnskolene Vindingstad skole, Kopperud skole, Blomhaug skole, Grande skole og Vardal Ungdomsskole, herunder elevrådene for å sikre at barnas stemme også høres. I tillegg høres Gjøvik kommunale foreldreutvalg, fagforeningene der de ansatte ved skolene er organisert og Oppland fylkeskommune som skal organisere skoleskyss for elever som har rett til det.

Om forslag til ny lokal forskrift om opptaksområder i Gjøvik kommune

Nytt avsnitt i Forskrift om opptaksområder (kretsgrenser) i Gjøvik kommune, kapittel 2. opptaksområder for ungdomsskolene, under Vardal ungdomsskole, foreslås derfor som følger:

«Opptaksområdene Grande, Blomhaug, Vindingstad og Kopperud utgjør opptaksområdet for Vardal Ungdomsskole.»

Endringen vil tre i kraft når ny, felles ungdomsskole for de fire barneskolekretsene står ferdig. Samtlige elever fra de nevnte fire barneskolekretsene som er i ungdomsskolealder, og ut fra gammel forskrift hører til Kopperud Ungdomsskole eller Vardal Ungdomsskole, vil være elever ved en ny felles ungdomsskole for de fire barneskolekretsene.

Høringsspørsmål

  1. Endringen av skolekrets for ungdomsskole elevene som i dag tilhører Kopperud skole.
  2. Felles ungdomsskolekrets for de fire barneskolene Vindingstad skole, Kopperud skole, Grande skole og Blomhaug skole.

Vi ønsker å få innspill på argumenter for og imot kretsgrenseendring som følge av vedtak om en felles ungdomsskole for Kopperud, Vindingstad, Blomhaug og Grande barneskoler.

Høringsfrist

Høringsinnspill må være skriftlige og sendes på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no.

Frist: 21.08.2020

Vedlegg

Har du spørsmål?