Gjøvik kommune

Aktuelt

Informasjon til ukrainere som oppholder seg i Gjøvik

Det er mange i Gjøvik som ønsker å bistå ukrainere. Her er noen råd som de kan gi videre.

Sentrale myndigheter har delt noen råd om hvordan ukrainske borgere og deres familie, venner og hjelpere best mulig bør forholde seg når de kommer inn til Norge.

Om du er på PC, kan du oversette denne siden til ukrainsk ved å trykke på "Change language" på menyen over.

Henvendelser fra ukrainere om akutte behov

Dette er informasjon som Statsforvalteren i Innlandet har lagt ut på sin nettside:

Når Ukrainske borgere henvender seg til NAV-kontor med akutte behov, må NAV-kontoret gjøre en konkret vurdering av behovet for den enkelte, jf. Sosialtjenesteloven og forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge. Dette kan være personer som bor privat, eksempelvis hos venner eller familie.

Kommunene har en hjelpeplikt overfor personer i en nødssituasjon, også utover den lov- og forskriftsregulerte plikten til å yte hjelp.

Les alt på Statsforvalteren i Innlandet sin nettside.

 

Bosetting av ukrainske flyktninger

Ukrainere som søker om asyl/ beskyttelse, vil få innvilget kollektiv beskyttelse – dette har norske myndigheter bestemt. Når man får innvilget kollektiv beskyttelse, får man mulighet til å bli bosatt i en kommune i Norge.

Avtalen om bosetting inngås mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og den aktuelle kommunen. Antallet flyktninger som Gjøvik kommune bosetter, bestemmes av kommunestyret, på bakgrunn av anmodning fra IMDi.  

I Gjøvik kommune er det flyktningtjenesten ved NAV Gjøvik som har ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger og inngå avtaler med IMDi om bosetting av konkrete personer i kommunen.

Generell informasjon om bosetting av ukrainske flyktninger er nå lagt ut på nettsiden til IMDi.