Gjøvik kommune

Aktuelt

Inviterer til kulturhus-webinar

Gjøvik kommune inviterer de som er interessert i å bygge kulturhus i Gjøvik til et webinar 28. mai.

Ifølge med vedtak 26/2020 i kommunestyret om etablering av nytt kulturhus i Gjøvik gjennomføres det i disse dager en faktainnhenting gjennom konkurransegjennomførings-portalen mercell /doffin og i den forbindelse supplerer kommunen faktainnhentingen med et webinar for interessenter.

Webinaret er digitalt og finner sted 28. mai klokka 10:00-11:30.

Påmelding skjer ved å sende en e-post til kultursjef Anna Thorud Hammer innen 27. mai klokka 12:00:  anna.thorud-hammer@gjovik.kommune

Litt bakgrunn

Gjøvik kommune har i flere perioder arbeidet med etablering og bygging av nytt kulturhus i Gjøvik by. I sak nr 70/2019 til kommunestyret ble det vedtatt en prosess som skal lede frem til etablering av nytt kulturhus med forskjellige funksjoner. I etterkant har kommunen gjennomført en ny studie om innholdet i kulturhuset og gjort et nytt vedtak i sak 26/2020 i kommunestyret. Denne rapporten / forstudien fra det siste vedtaket bygger på «Utredningsrapport kulturhus Gjøvik, mars 2020» laget av rådgivingsselskapet WSP legges til grunn for denne faktainnhentingen. Studien er også vedlagt.

Utredningsrapporten er relativt uttømmende i forhold til hva et kulturhus skal kunne dekke av funksjoner og areal. Beliggenhet er ikke tema, men vil uansett være essensielt i byutviklingsøyemed.

Hensikten med denne faktainnhentingen er undersøke muligheten om det er interesse i markedet for et samspill blant investorer/eiendomsutviklere/interessenter om det å kunne etablere og for den saks skyld drifte et kulturhus etter de anvisninger utredningsrapporten gir.

Det er relativt åpent hva et samspill går ut på i denne fasen. Det kan være fra å kunne leie et ferdig bygg til å kunne ha et samspill om ulike funksjoner i samme bygg. Gjennom denne faktainnhentingen er målsettingen å få undersøkt interessen for å kunne etablere et kulturhus sammen med interesser utenfor kommune selv.

Den videre prosess vil være at kommunen allokerer ressurser til prosjektet og sørger for at eventuelle interessenter vil kunne bli tatt med videre på utviklingen av prosjektet. Hvilken vei dette vil få avhenger av interessentene og interessen i markedet, men vil kunne være med på å danne basis for den strategi kommunen vil legge til grunn for valg av gjennomføringsmodell for prosjekt nytt kulturhus.

I korte trekk skal nytt kulturhus kunne dekke et totalt behov for alle funksjoner innenfor et bruttoarelet på 11.624 kvadratmeter slik som utredningsrapporten beskriver.  

Beliggenhet, plassering med mer

Det er gitt et krav om en sentrumsnær beliggenhet i Gjøvik by. Hva som ligger i begrepet sentrumsnært er ikke definert eksakt, men innenfor kjernen av byen. Beliggenhet vil uansett være viktig mht byutviklingsperspektivet og bruken av kulturhuset. Kommunen eier pr i dag ikke tilstrekkelige / anvendbare arealer til dette selv og det er derfor av interesse å søke mot et samspill med andre interessenter på en eventuell flerbruksmulighet på etablering av kulturhuset.

Finansieringsformer

I prinsippet er spørsmålet om finansieringsform et åpent spørsmål. Kommunen kan ha interesse av både en felles investering eller en kombinasjon med leie eller den andre ytterligheten gjennom å leie et ferdig kulturhus for en lang periode.

Ved leieavtale så er interessen å leie ferdige lokaler, hvor kanskje også deler av driften gjøres i et samspill med kommunen. Dette er helt åpent.

Varighet

Innledningsvis ser man for seg et relativt langvarig eier / leie fase, hvor det er vanskelig å si noe eksakt tidsrom siden dette ikke er definert. All erfaring tilsier likevel at det kan dreie seg perspektiver på 25-50 år, men dette er opp til interessenter å foreslå hva som anses som interessant.

Krav til besvarelse på faktainnhentingen

Målet med faktainnhentingen er å få til innspill på mulige løsninger med etableringen og drift av nytt kulturhus etter de føringene som ligger i utredningen. For å kunne motta og behandle innspillene på en strukturert måte, søkes det å kunne legge til grunn noen enkle krav for hvordan interessen skal fremlegges for kommunen og under kan du se hvordan vi ønsker det:

 1. Oversendelsesbrev
 2. Beskrivelse av prospekt
  1. Kart
  2. Grunneierforhold / hjemler
  3. Beskrivelse av lokasjonen
  4. Skisser
 3. Redegjørelse av eller for organisasjonen bak interessen
 4. Mulig finansieringsformer
 5. Kostnadsoverslag brutt ned til kr pr m2
 6. Mulig fremdrift
 7. Andre forhold av betydning

Besvarelsen sendes inn på kunngjøringen i Mercell, slik det fremgår av kunngjøringen og etter de anvisninger for innsending av prospekt som er gitt der. Eventuelle spørsmål om saken rettes gjennom Mercell eller sekundært til saksbehandlere slik:

Kontaktpersoner

Oppdragsgivers kontaktperson / kontaktsted for denne faktainnhentingen saken er:

Anskaffelser – fellesenhet i Gjøvikregionen, Gjøvik kommune
Postboks 630, 2810 Gjøvik

Thore Amundsen
E-post: thore.amundsen@gjovik.kommune.no
Telefon: 91 36 91 85

Ønskes det kontakt med saksbehandlere for prosjektet nytt kulturhus kan følgende saksbehandlere kontaktes:
Gjøvik kommune
Postboks 630
2810 Gjøvik

Eiendomssjef Morten Normann
E-post: morten.normann@gjovik.kommune.no
Telefon: 90 12 94 98

Kultursjef Anna T. Hammer
E-post: anna.thorud-hammer@gjovik.kommune.no
Telefon: 92 24 92 48

Forbehold og videre prosess

Denne faktainnhentingen er kun for å få innspill på mulige alternative løsninger / interesser for nytt kulturhus og vil således ikke være bindende for kommunen, men kun av orienterende art. Interessen gjennom faktainnhentingen vil uansett kunne være med på danne grunnlag for den strategien kommunen avslutningsvis vil legge til grunn som modell for gjennomføring av prosjektet nytt kulturhus, dersom det blir vedtatt.