Gjøvik kommune

Aktuelt

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv - runde 3

Gjøvik kommune har blitt tildelt 5.201.000 til fordeling til lokalt næringsliv. Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter. 

Søknadsfristen var den 15. september 2021.

Om ordningen

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68, har Gjøvik kommune i henhold til Stortingets budsjettvedtak av 18.06.2021, mottatt kr. 5.201.000 til fordeling til lokalt næringsliv. 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter. 

Målgruppe 

Målgruppen er de som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Dette kan være:

 • Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak, og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning.
 • Lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter (ikke dagligvare).   
 • Øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt.

Ordningen omfatter

 • Nedgang i omsetning i deler/hele 2020 og 2021
 • Økte kostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Faste kostnader og/eller forpliktelser som ikke er dekket av andre ordninger.
 • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen, bes dette beskrives.  

Vilkår for å søke 

 • Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling – begrenset til maksimalt kr. 300.000,- pr. virksomhet.
 • Virksomheter som søkte i forrige utlysningsrunde og fikk avslag kan også søke
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Gjøvik kommune.
 • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er mins en av deltakernes hovedinntekt.

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

Kostnader som er dekket gjennom andre kompensasjonsordninger støttes ikke.

Ordningen med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som Gjøviks næringsliv kan søke gjennom Næringsprogrammet for Gjøvikregionen, Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Slik søker du 

Du søker om midler ved å registrere og fylle ut søknadsskjema på regionalforvaltning.no. 

Søk om støtte - Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn. Søk støtteordning – Søk Gjøvik  kommune og velg Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv.

Husk å legge ved dokumentasjon til søknad 

 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet.
 • Årsregnskap for 2019 (referanseår) og årsregnskap for 2020 og første halvår 2021.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen var den 15. september 2021.

Utbetaling av tilskuddet 

Tilskuddet utbetales senest 31. oktober 2021 til kontonummeret som oppgis i søknaden.

Ta gjerne kontakt med oss