Gjøvik kommune

Aktuelt

Nytt boligområdet i Øverbylia - status på arbeidet

Arbeidet med det nye boligområdet i Øverbylia (Åskollvegen) ovenfor Hunn kirke fortsetter. Turgåere må følge være litt ekstra obs og følge skilting.

Oppdatert uke 48:

Skiløype og turstier 

Ny skiløype er skiltet øverst nedenfor Gjøvik skistadion og fra Åsvegen. Gangveg mellom Torkesvingen og Plassvingen er stengt av grunnet gravearbeider.

Det er viktig at turgåere og andre følger ny trasé. Omleggingen er skiltet. Det er satt opp oransje alpingjerde langs ny skiløype som sikring mot byggeområdet.

Entreprenøren har ennå ikke fått lysarmaturer for ny skiløype, men det kommer lys før jul er planen. Eksisterende belysning er ikke påsatt spenning i Nedre del fra Åsvegen mot av eksisterende skiløype – ned til Mathias Topps veg, samt i øvre del overfor ny skiløypetrasé.

Dette grunnet at uværet som var fredag 22.11 og det noen deler av eksiterende strekk som er nede på bakken.

Entreprenøren utfører videre stenginger opp mot rulleskiløypa, dette gjør at deler av frisbeegolfbanen på Øverby blir stengt. Det er viktig at publikum er ekstra oppmerksomme, da området i øvredel ikke er helt stengt av. Se kartskisse (omlegging skiløype) vedlagt.»

Sprengningsarbeid 

Sprengningsarbeidet på det nye boligområdet i Øverbylia (Åskollvegen) skjer mandag og tirsdag. Det blir ingen sprenging onsdag til fredag.

Denne uken vil entreprenøren utføre sprengninger i hovedsak i øvre del av anleggsområdet, mer spesifikt gjennom grøntbelte langs anleggsgrensa mot Torkefeltet.

Før salve varsles det med en sirene, så hører dere en sirene kan det forventes et drønn og noe rystelser. Vi plasserer ut rystelsesmålere på boliger der vi mener det er nødvendig fortløpende. Aktuelle naboer kontaktes.

De som er berørt av sprengningen vil få SMS med informasjon.

Skisse over området som viser blant annet ny skiløype. - Klikk for stort bildeSkisse over området som viser blant annet ny skiløype.

Om prosjektet 

Hvem har oppdraget?

Gjøvik Graveservice AS skal utføre oppdraget. Byggeherre er Gjøvik kommune og Obos Block Watne.

Kontraktsummen er 42,2 millioner kroner. 

Kostnadene fordeler seg med 30,8 millioner fra Obos Block og Gjøvik kommune 11,4 millioner kroner.

Obos Block Watne har planlagt 94 boenheter, fordelt på eneboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og leiligheter. Det første salgstrinnet består av 9 eneboliger og forventes å komme ut i salg på slutten av året. Salgsnavnet utad fra Obos Block Watne blir Øverbylia. Starten for prosjektet er i midten av juni og det er planlagt ferdig 31. oktober 2022.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Rolf Perjord i Gjøvik kommune, telefon 971 28 651.

Sikrer vannforsyning

Gjøvik kommune bygger ny overføringsledning for vann, som starter ved Åsvegen og skal helt opp til Øverby. Vannledningen er ca. 1,3 kilometer lang.

Den nye vannledningen sikrer bedre vannforsyning til eksisterende 32 boliger i Torke-/Plassvingen med vann fra framtidig nytt høydebasseng. Boligene får bedre vanntrykk enn tidligere.

Obos Block Watne står for kostnadene med bygging av 300 meter med gang- og sykkelsti fra «Himmelsvingen» i Øverbyvegen og sørover langs Åsvegen til parkering ved Hunn kirke.  Innlandet fylkeskommune overtar gang- og sykkelstien når denne er ferdig. Dette er første del til framtidig gang- og sykkelsti ned til Hunndalen.

Oppgradere gammel avløpsledning

Gjøvik kommune skal oppgradere gammel, felles avløpsledning, som består av overvann og avløp i dag. Dette skjer i nedre del av Plassvingen. Dette gjør det enklere å skifte de gamle ledningene på sikt lengre opp i Plassvingen, samtidig at det tas med forberedende arbeider inn mot «Himmelsvingen» på vann og avløp for framtidig prosjekter. Avløpet fra nytt boligområde i Øverbylia, Torke og store deler av Plassvingen vil gå i nye trasè med kryssing av Åsvegen, fylkesveg 2406, der eksisterende skiløype krysser vegen i dag. Avløpet kobles mot eksisterende ledningsnett der.

Prosjektet skal grave over Åsvegen, fylkesveg 2406 for å legge ned vann-, avløp- og overvannsledninger. Nærmere informasjon rundt dette vil komme når entreprenøren får planlagt arbeidet.

830 meter med ny skiløype

Eksisterende skiløype fra Åsvegen og opp mot Øverby legges om for nytt boligområde. Totalt skal det bygges 830 meter med ny skiløype. Skiløypen kobler sammen NM-trasen i nedre del av Øverbys løypenett. Bredden på NM-trasen blir seks meter og utgjør ca. 230 meter, resterende bredde på skiløype blir fire meter.

Kort prosjektering til utførelse

Arbeidene med detaljprosjektering startet slutten av mars 2020 og prosjekteringen har pågått fram til slutten av januar 2021. Samtidig har det vært gjennomført en mindre reguleringsendring parallelt med prosjekteringen som ble behandlet ferdig 25. februar i år.  

Valgt entreprenør, Gjøvik Graveservice AS ser for seg å starte gravearbeidene i løpet av juni 2021.

Noen byggedetaljer i utbyggingsavtalen:

 • Hovedkryss: ca. 20 meter
 • Hovedveger: ca. 915 meter
 • Beredskapsveger: ca. 145 meter
 • Mindre boligveger: ca. 120 meter
 • Turveger: ca. 180 meter
 • Gatebelysning og sandfang
 • Turveger og beredskapsveger: ca. 310 meter
 • Gang- og sykkelveger: ca. 465 meter
 • Gatebelysning
 • Skiløyper:  ca. 830 meter
 • Vann- og avløpsgrøfter: ca. 2500 meter med ca. 40 kumpunkter
 • Åpen overvannsgrøft: ca. 760 meter
 • Fordrøyningsvolum overvann: ca. 1000 kubikk
 • Felles kabel- og trekkerørsgrøft: ca. 3000 meter
 • Gatelys-skap: ca. 10 stk.
 • Skap for fiberkabel:  ca. 3 stk.
 • Fundamentering for ny nettstasjon.
 • Lekeplass