Gjøvik kommune

Områderegulering for Hovdetoppen

Områderegulering for Hovdetoppen

Hovdetoppen AS har i noen år arbeidet med en ny områdereguleringsplan for Hovdetoppen. Planen dekker selve toppområdet, men også liene nedover mot Fastland, byen og Mathias Topps veg.  

Nå er planen lagt ut på høring.

Her finner du forslaget til plan for områderegulering for Hovedetoppen.

Hensikten med planen

Områdereguleringsplanen legger overordnede rammer for bruken av hele dette området. Hensikten med planarbeidet er å avklare forholdet mellom bruk og vern av Hovdetoppen på et overordnet nivå. Et viktig element i planen er å styrke allmennhetens tilgang til området, og etablere attraktive steder og turmuligheter for lokalbefolkningen.

Planen er lagt ut på høring på nytt 

Planen lå ute til høring første gang våren 2019. Det kom inn en del merknader, samtidig som Hovdetoppen AS har hatt ønsker om å gjøre endringer blant annet ved at hotellformålet på toppområdet nå er tatt vekk.

For toppområdet åpner planforslaget for å etablere:

  • Nytt høydebasseng
  • Fritids- og turistformål
  • Privat og offentlig tjenesteyting (forsknings-, undervisnings-, kultur- og innovasjonsinstitusjoner, forsamlingslokale, servering/bevertning/kafe/restaurant/pub etc.)
  • Grønstruktur

Nye boligområder 

Langs en ny adkomstveg fra Mathias Topps veg oppover mot toppområdet planlegges det boligområder. Å bygge ut boliger her er ment å kunne gi inntekter for å realisere utviklingen av selve toppområdet. Hovdetoppen har anslått oppimot 220 nye boenheter i planforslaget.

Detaljreguleringsplaner vil bli laget

For toppområdet (minus høydebasseng) og lisidene mot byen, er det krav til én samlet detaljreguleringsplan før utbygging kan skje.

Det må også lages detaljreguleringsplaner for de nye boligområdene vest for toppområdet.

Disse planene vil være mye mer detaljerte enn områdereguleringsplanen. For detaljreguleringsarbeidene er det stilt krav til medvirkningsprosesser for barn og unge og de som bruker Hovdetoppen, og løsningene skal blant annet være basert på funn fra disse medvirkningsprosessene og volumstudier. Medvirkningsopplegg for disse planprosessene vil vi komme tilbake til.

Gi dine innspill

Her finner du forslaget til plan for områderegulering for Hovedetoppen.

Ønsker du på gi innspill til planen kan disse gi skriftlig på e-post eller brev. 

Høringsfristen er 7. desember 2022.