Gjøvik kommune

Aktuelt

Snart starter arbeidet med nytt boligområde i Øverbylia

I løpet av juni starter arbeidene med å bygge infrastrukturen i Øverbylia boligområde. Gjøvik Graveservice AS skal utføre oppdraget. Byggeherre er Gjøvik kommune og Obos Block Watne.

Kontraktsummen er 42,2 millioner kroner. 

Kostnadene fordeler seg med 30,8 millioner fra Obos Block og Gjøvik kommune 11,4 millioner kroner.

Obos Block Watne har planlagt 94 boenheter, fordelt på eneboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og leiligheter. Det første salgstrinnet består av 9 eneboliger og forventes å komme ut i salg på slutten av året. Salgsnavnet utad fra Obos Block Watne blir Øverbylia. Starten for prosjektet er i midten av juni og det er planlagt ferdig 31. oktober 2022.

Sikrer vannforsyning

Gjøvik kommune bygger ny overføringsledning for vann, som starter ved Åsvegen og skal helt opp til Øverby. Vannledningen er ca. 1,3 kilometer lang.

Den nye vannledningen sikrer bedre vannforsyning til eksisterende 32 boliger i Torke-/Plassvingen med vann fra framtidig nytt høydebasseng. Boligene får bedre vanntrykk enn tidligere.

Obos Block Watne står for kostnadene med bygging av 300 meter med gang og sykkelsti fra «Himmelsvingen» i Øverbyvegen og sørover langs Åsvegen til parkering ved Hunn Kirke.  Innlandet fylkeskommune overtar gang- og sykkelstien når denne er ferdig. Dette er første del til framtidig gang- og sykkelsti ned til Hunndalen.

Oppgradere gammel avløpsledning

Gjøvik kommune skal oppgradere gammel fellesavløps ledning, som består av overvann og avløp i dag. Dette skjer i nedre del av Plassvingen. Dette gjør det enklere å skifte de gamle ledningene på sikt lengre opp i Plassvingen, samtidig at det tas med forberedende arbeider inn mot «Himmelsvingen» på vann og avløp for framtidig prosjekter. Avløpet fra nytt boligområde i Øverbylia, Torke og store deler av Plassvingen vil gå i nye trasè med kryssing av Åsvegen, fylkesveg 2406, der eksisterende skiløype krysser vegen i dag. Avløpet kobles mot eksisterende ledningsnett der.

Prosjektet skal grave over Åsvegen, fylkesveg 2406 for å legge ned vann-, avløp- og overvannsledninger. Nærmere informasjon rundt dette vil komme når entreprenøren får planlagt arbeidet.

830 meter med ny skiløype

Eksisterende skiløype fra Åsvegen og opp mot Øverby legges om for nytt boligområde. Totalt skal det bygges 830 meter med ny skiløype. Skiløypen kobler sammen NM-trasen i nedre del av Øverbys løypenett. Bredden på NM-trasen blir seks meter og utgjør ca. 230 meter, resterende bredde på skiløype blir fire meter.

Kort prosjektering til utførelse

Arbeidene med detaljprosjektering startet slutten av mars 2020 og prosjekteringen har pågått fram til slutten av januar 2021. Samtidig har det vært gjennomført en mindre reguleringsendring parallelt med prosjekteringen som ble behandlet ferdig 25. februar i år.  

Valgt entreprenør, Gjøvik Graveservice AS ser for seg å starte gravearbeidene i løpet av juni 21.

Noen byggedetaljer i utbyggingsavtalen:

 • Hovedkryss: ca. 20 meter
 • Hovedveger: ca. 915 meter
 • Beredskapsveger: ca. 145 meter
 • Mindre boligveger: ca. 120 meter
 • Turveger: ca. 180 meter
 • Gatebelysning og sandfang
 • Turveger og beredskapsveger: ca. 310 meter
 • Gang- og sykkelveger: ca. 465 meter
 • Gatebelysning
 • Skiløyper:  ca. 830 meter
 • Vann- og avløpsgrøfter: ca. 2500 meter med ca. 40 kumpunkter
 • Åpen overvannsgrøft: ca. 760 meter
 • Fordrøyningsvolum overvann: ca. 1000 kubikk
 • Felles kabel- og trekkerørsgrøft: ca. 3000 meter
 • Gatelys-skap: ca. 10 stk.
 • Skap for fiberkabel:  ca. 3 stk.
 • Fundamentering for ny nettstasjon.
 • Lekeplass