Gjøvik kommune

Aktuelt

Sprengingsarbeid i Øverbylia (Åskollvegen)

Sprengingsarbeidet på det nye boligområdet i Øverbylia (Åskollvegen) ovenfor Hunn kirke fortsetter. 

Oppdatert 13. september
Entreprenøren er nå godt i gang etter ferien. Mye skog er ryddet og etablering av fordrøyningsbasseng og overvannsbekk er i gang. Riggplass er etablert og dere vil også kunne se at ny trase for skiløype er under etablering i vestlige deler av området og oppover.

Sprenging

Sprengingen vil pågå sporadisk gjennom hele prosjektperioden fram til sommer/høst 2022. Som nevnt vil sprengningene planlegges slik at det ikke oppstår skadelige rystelser for naboene, men det vil kunne merkes på kroppen når salvene går av.

Mandag morgen (23. august) plasserer vi ut rystelsesmåler på de tre boligene nærmest anleggsområdet der vi holder på nå. Dette for å kontrollere at rystelsene er på det nivået de skal være for at ivareta bebyggelsen rundt.

I første omgang nå jobber entreprenøren i den nedre delen av anleggsområdet og det er fortsatt en stund til det er aktuelt med sprengning nær bebyggelsen.

De som er berørt av sprengningen vil få SMS med informasjon.

Entreprenøren har rystelseskrav han skal forholde seg til og planlegger sprengningsarbeidene på en slik måte at nærliggende bebyggelse ikke skal bli utsatt for skadelige rystelser. De eiendommene som er mest aktuelle vil bli kontaktet for å få satt opp en rystelsesmåler. Salvestørrelser tilpasses avstanden til bebyggelsen for det aktuelle sprengningsområdet. Sprengninger blir varslet med sirene og det plasseres ut vakter for å sikre at ingen gående kan komme for nærme sprengingsstedet.

Uke 36:

Sprengingsarbeidet på det nye boligområdet i Øverbylia (Åskollvegen) skrider videre. Kommende uke vil entreprenøren hovedsakelig utføre sprengninger i den nye skiløypa ovenfor veien som krysser anleggsområdet til Plassvingen 2.

Før salve varsles det med sirene, så hører dere en sirene kan det forventes et drønn og noe rystelser. Vi plasserer ut rystelsesmålere på boliger der vi mener det er nødvendig fortløpende. Aktuelle naboer kontaktes.

Som forberedelse til kryssing av, og arbeider i grøft langs med Åsvegen, har Entreprenøren nå etablert tung sikring langs vegen og fartshumper etablert iht skissen under. Dette er for at arbeidernes sikkerhet mens de utfører arbeidene. Vi ber om at midlertidige fartsgrenser respekteres. Fartshumpene vil bli merket for bedre synlighet i løpet av nær framtid. Nærmere informasjon kommer når vi skal utføre kryssingen.

Uke 35:

Entreprenøren holder på med sprengingsarbeid ved riggområdet og oppover. Neste uke vil vi starte på sprengingene i skiløypa ovenfor veien som krysser anleggsområdet til Plassvingen 2.

Før salve varsles det med sirene, så hører dere en sirene kan det forventes et drønn og noe rystelser. Vi plasserer ut rystelsesmålere på boliger der vi mener det er nødvendig fortløpende. Aktuelle naboer kontaktes.

Det er mye masse transport opp-/ned langs ny skiløype nå som entreprenøren holder på med rydding av trase for ny veg, oppover boligområdet.

Det nærmer seg nå også kryssing av Åsvegen. Det blir i den forbindelse skiltet om og laget sideveg på riggområdet mens arbeidet med å grave over fylkesvegen pågår. Nærmere informasjon kommer når vi begynner med omleggingen.

Hvem har oppdraget?

Gjøvik Graveservice AS skal utføre oppdraget. Byggeherre er Gjøvik kommune og Obos Block Watne.

Kontraktsummen er 42,2 millioner kroner. 

Kostnadene fordeler seg med 30,8 millioner fra Obos Block og Gjøvik kommune 11,4 millioner kroner.

Obos Block Watne har planlagt 94 boenheter, fordelt på eneboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og leiligheter. Det første salgstrinnet består av 9 eneboliger og forventes å komme ut i salg på slutten av året. Salgsnavnet utad fra Obos Block Watne blir Øverbylia. Starten for prosjektet er i midten av juni og det er planlagt ferdig 31. oktober 2022.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Rolf Perjord i Gjøvik kommune, telefon 971 28 651.

Sikrer vannforsyning

Gjøvik kommune bygger ny overføringsledning for vann, som starter ved Åsvegen og skal helt opp til Øverby. Vannledningen er ca. 1,3 kilometer lang.

Den nye vannledningen sikrer bedre vannforsyning til eksisterende 32 boliger i Torke-/Plassvingen med vann fra framtidig nytt høydebasseng. Boligene får bedre vanntrykk enn tidligere.

Obos Block Watne står for kostnadene med bygging av 300 meter med gang- og sykkelsti fra «Himmelsvingen» i Øverbyvegen og sørover langs Åsvegen til parkering ved Hunn kirke.  Innlandet fylkeskommune overtar gang- og sykkelstien når denne er ferdig. Dette er første del til framtidig gang- og sykkelsti ned til Hunndalen.

Oppgradere gammel avløpsledning

Gjøvik kommune skal oppgradere gammel, felles avløpsledning, som består av overvann og avløp i dag. Dette skjer i nedre del av Plassvingen. Dette gjør det enklere å skifte de gamle ledningene på sikt lengre opp i Plassvingen, samtidig at det tas med forberedende arbeider inn mot «Himmelsvingen» på vann og avløp for framtidig prosjekter. Avløpet fra nytt boligområde i Øverbylia, Torke og store deler av Plassvingen vil gå i nye trasè med kryssing av Åsvegen, fylkesveg 2406, der eksisterende skiløype krysser vegen i dag. Avløpet kobles mot eksisterende ledningsnett der.

Prosjektet skal grave over Åsvegen, fylkesveg 2406 for å legge ned vann-, avløp- og overvannsledninger. Nærmere informasjon rundt dette vil komme når entreprenøren får planlagt arbeidet.

830 meter med ny skiløype

Eksisterende skiløype fra Åsvegen og opp mot Øverby legges om for nytt boligområde. Totalt skal det bygges 830 meter med ny skiløype. Skiløypen kobler sammen NM-trasen i nedre del av Øverbys løypenett. Bredden på NM-trasen blir seks meter og utgjør ca. 230 meter, resterende bredde på skiløype blir fire meter.

Kort prosjektering til utførelse

Arbeidene med detaljprosjektering startet slutten av mars 2020 og prosjekteringen har pågått fram til slutten av januar 2021. Samtidig har det vært gjennomført en mindre reguleringsendring parallelt med prosjekteringen som ble behandlet ferdig 25. februar i år.  

Valgt entreprenør, Gjøvik Graveservice AS ser for seg å starte gravearbeidene i løpet av juni 2021.

Noen byggedetaljer i utbyggingsavtalen:

 • Hovedkryss: ca. 20 meter
 • Hovedveger: ca. 915 meter
 • Beredskapsveger: ca. 145 meter
 • Mindre boligveger: ca. 120 meter
 • Turveger: ca. 180 meter
 • Gatebelysning og sandfang
 • Turveger og beredskapsveger: ca. 310 meter
 • Gang- og sykkelveger: ca. 465 meter
 • Gatebelysning
 • Skiløyper:  ca. 830 meter
 • Vann- og avløpsgrøfter: ca. 2500 meter med ca. 40 kumpunkter
 • Åpen overvannsgrøft: ca. 760 meter
 • Fordrøyningsvolum overvann: ca. 1000 kubikk
 • Felles kabel- og trekkerørsgrøft: ca. 3000 meter
 • Gatelys-skap: ca. 10 stk.
 • Skap for fiberkabel:  ca. 3 stk.
 • Fundamentering for ny nettstasjon.
 • Lekeplass

Klikk for stort bilde