Gjøvik kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områdereguleringsplan for Stensjordet

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områdereguleringsplan for Stensjordet

Nå starter planarbeidet med å bygge en ny bydel i Gjøvik.

Frist for innspill eller merknader til varsel om oppstart er 14. april 2023.

Gi dine innspill til planen i medvirkningsportalen for Stensjordet 

Oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for Stensjordet. Samtidig legges planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn.

Tiltakshaver er NSB Utvikling AS, med Asplan Viak som plankonsulent. NSB Utvikling er sammensatt av flere eiendomsutviklere og grunneiere. Gjøvik kommune er en av grunneierne, hvor Gjøvik tomteselskap representerer Gjøvik kommune som utbygger.

Plangrense ved oppstart berører 16 eksisterende reguleringsplaner. En oversikt over disse reguleringsplanene finner du her. (PDF, 420 kB) Der endelig planområde overlapper eksisterende planer, vil disse erstattes.

Det er en del eldre reguleringsplaner i området. Det vil kjøres i gang en egen prosess for å vurdere om disse skal oppheves.

Hensikten med planarbeidet

Planen skal legge til rette for en ny bydel like nord for Gjøvik sentrum, med plass til opp i mot 1500 nye boliger.

Planen skal konsekvensutredes, og planprogrammet forteller om hvilke temaer som skal utredes i det videre planarbeidet, og hvordan.

Du finner mer informasjonen om planen på: 

Dokumenter

Kom med dine innspill 

Gi dine innspill til planen i medvirkningsportalen for Stensjordet 

Frist for innsendelse er 14. april 2023.

Mandag den 13. mars ble det arrangert åpent møte i kommunestyresalen på Gjøvik rådhus.