Barn og unge med spesielle behov

Barn og unge med spesielle behov

Gjøvik kommune tilrettelegger for barn og unge med spesielle behov.

For barn og unge som ikke har startet i barnehage eller skole kontaktes helsestasjonen. De vil informere om helsestasjonens, og kommunens øvrige tilbud

Barnehage og skole informerer om hvordan de tilrettelegger og sørger for et godt tilbud for ditt/deres barn.

Helsestasjonen, barnehagen eller skolen hjelper deg å komme i kontakt med Tildeling og koordinering dersom barnet/ungdommen har store og sammensatte behov. Habiliteringskoordinator har stor kunnskap  om kommunens tilrettelegging for barn og unge med store og sammensatte behov. Vi er opptatt av støtte og hjelp til foreldre og søsken. Sammen snakker vi om hva som er/vil bli deres viktigste behov.

Ta kontakt med oss – Avtal samtale.

Du/dere er velkomne!

Kontaktinformasjon;

Barnehage-/skolekontor 611 89500  (servicetorget)
Helsestasjon 611 89521
Tildeling og koordinering – Habiliteringskoordinator 611 89777

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Om tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for utvikling og læring til barn og ungdom opp til 16 år, som har utfordringer i oppvekst- eller opplæringssituasjonen.

Alle tjenester hos PPT og logopedtjenesten er gratis.

Brosjyre med info om logopedtjenesten (2016)

Forespørsel om veiledning og kurs - PP-tjenesten og logopedtjenesten (2017)

Vi bistår også i saker der voksne har utvidet behov for tilrettelegging i forbindelse med sin grunnskoleopplæring. Vårt mål er at alle, uansett forutsetninger, skal få ta del i gode utviklings- og læringsprosesser og oppnå maksimalt læringsutbytte. PP- tjenestens oppgaver og mandat er hjemlet i opplæringslovens kapittel 5.

Henvisning PPT og Logoped - barn

Henvisning av voksne til PPT

Sakkyndighetsarbeid

Når et barn/en elev er henvist PP-tjenesten og saken er vurdert og tatt inn, starter PP-rådgiveren et utredningsarbeid. Gjennom informasjon fra foresatte, barnehage eller skole, og samtale, testing og observasjon av barnet/eleven, forsøker vi å få et bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging. Konklusjonen kan enten være at barnets/elevens behov bør kunne dekkes innenfor tilpassninger i det ordinære tilbudet, eller det kan tilrås spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også vurdere viderehenvisning til ulike statlige kompetansesentra.

Systemrettet arbeid

PP-tjenesten driver systemrettet arbeid i barnehager og skoler på gruppe- eller trinn-nivå, eller for hele organisasjonen. Dette skjer ved faste kontaktmøter, kursing, foredrag, workshops, konsultasjon eller direkte rådgivning.

Logopedtjeneste

Rutine ved henvisning til logoped

 • Henvendelse til logopedtjenesten. Den det gjelder, foreldre, pårørende, barnehage, skole, helse- og omsorgstjenesten kan henvise til logopedtjenesten. 

  Henvisning PPT og Logoped - barn

  Henvisningsskjema til Logopedtjenesten - voksne

  Skjemaene kan også fås ved henvendelse til Servicetorget, logopedtjenesten, helsestasjon og barnehage/skole
 • Logopedtjenesten fordeler sakene seg imellom og tar kontakt med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Ved ventelister vurderer logopedtjenesten henvisning av voksne til privat logopedtjeneste.

Hva skal følge søknaden

 • Eventuelle tidligere utredninger og sakkyndige uttalelser
 • Henvisning fra lege dersom det foreligger

Søker må være bosatt i Gjøvik kommune.

Individuell utviklingsplan (IUP i barnehage)

IUP er en Individuell Utviklingsplan for barn i barnehage som har sakkyndig vurdering med rett til spesialundervisning. Da fattes det et enkeltvedtak og deretter lager barnehagen en IUP for barnet.

Individuell opplæringsplan (IOP i grunnskole)

IOP er Individuell Opplæringsplan for elever i grunnskolen som har sakkyndig vurdering med rett til spesialundervisning. Rektor fatter enkeltvedtak om spesialundervisning og deretter lager skolen en IOP med mål i tråd med sakkyndig vurdering.

Ansvarsgruppe

Ansvarsgruppe er en gruppe på kommunalt nivå som tillegges ansvar for planlegging av tjenester og oppfølging av den enkelte person når mange tjenester er involvert. Bruk av ansvarsgruppe er ikke lovpålagt, men en god arbeidsform som anbefales for å belyse helheten, koordinere samarbeid og gi koordinerte tjenester i et langvarig perspektiv.

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Gå til våre sider om fysioterapi og ergoterapi for barne og unge.

Individuell plan (IP)

Gå til våre sider om Inviduell plan.

Samarbeidsmøte

Samarbeidsmøter kan ha ulike temaer og er den vanligste møteform når barnehage/ skole, PPT og foreldre møtes. Samarbeidsmøter i barnehage og skole er vanlig for å legge til rette for et tilpasset opplegg/ eventuelt spesialundervisning for det enkelte barn.

Behov for tilsyn

For barn/unge med funksjonsnedsettelser som har hatt utvidet rett til SFO i grunnskolen, dvs fra 5.-7. trinn.

Elever som ikke kan være alene før/etter skoletid, på planleggingsdager, ferier o.a når foreldre er i arbeid, kan søke tilsyn f.o.m 8. trinn og t.o.m. videregående skole.

 • Søknad sendes på generelt søknadsskjema til Tildeling og koordinering
 • Skolen har ansvar for å organisere tilsynet
 • Beskriv hvilke dager søknaden gjelder for, så detaljert som mulig. Det er viktig for vår planlegging av tilsynet.
 • Spør gjerne på skolen der ditt barn går, for mer informasjon

Habiliteringsteam  Gjøvik kommune – Barn og unge

Tverrfaglig habiliteringsteam er et kommunalt organ som den etablerte ansvarsgruppen kan henvise til,  der de selv ikke har nok grunnlag for å vurdere tiltak og oppfølging i konkrete saker. Svaret fra det tverrfaglige teamet går tilbake til den som henviser som råd, veiledning og noen ganger i form av konkret tiltaksbeskrivelse.

Tverrfaglig habilteringsteam består av;

Leder for helsestasjon og PPT. Rådgiver på skolekontor og barnehage kontor, samt fysio/ergo team for barn og unge.

Teamet ledes av Habiliteringskoordinator.

Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

Verge

For noen unge med spesielle behov kan det være aktuelt å søke fylkesmannen om opprettelse av verge ved fylte 18 år. Det er ofte lurt å tenke på dette i god tid før 18 års dagen.

Vi kan gi informasjon og bistå dere med å avklare behovet og veilede i søknad til fylkesmannen om opprettelse av verge.

Mer informasjon; www.vergemal.no

Helse - og omsorgstjenester. Hvordan søke

Trykk på vedlagt link. Den leder deg direkte til Tildeling - og koordinering. Der får du detaljert beskrivelse på søknadsprosessen, og der finner du også søknadskjema. Link til Tildeling - og koordinering

Sist endret: 06.09.2018

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00

Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00