Barnehageplass

Hvordan søker/endrer du barnehageplass?

Du søker om plass gjennom Barnehageportalen og logger på gjennom MinID. Første gang du søker skal du ikke være pålogget, men for å endre på søknad, svare på tilbud, søke endret plass-størrelse eller si opp plassen, må du være innlogget. Du kan prioritere inntil 6 barnehager.

Barnehageportalen (Ekstern lenke)

Samordnet opptak

I Gjøvik kommune har vi 26 barnehager, 10 kommunale og 16 private. Vi har i underkant av 1500 barn med barnehageplass og alle med rett til plass får tilbud om dette gjennom hovedopptaket. Alle barnehagene deltar i samordnet opptak.

Løpende opptak pågår

I perioden 1.mai- 1.januar foregår løpende opptak. Ledige plasser oppstår som følge av at noen sier opp barnehageplassen sin. Barnehagene tar utgangspunkt i sine ventelister, og tildeler plasser fortløpende i henhold til opptakskriterer.

Tilbud om plass

Når du får tilbud om barnehageplass får du en sms og en mail med beskjed om å logge deg på barnehageportalen for å sjekke tilbud samt besvare det. Ved hovedopptak foregår utsendingene fra midten av mars til slutten av april. Alle tilbud sendes ikke ut samtidig. Du har tre valg å svare når du får tilbud om barnehageplass. Takke ja = du vil ikke lenger stå på venteliste, Takke ja beholde ventelisteplass (mulig hvis du vil bli stående på venteliste til høyere prioritet enn du har fått) eller Takke nei = du vil bli stående på venetliste til det du har som høyere prioritet enn du har fått. Har du fått innvilget 1.prioritet kan du ikke gjenstå på venteliste.

 

Søknadsfrist

1.mars er fristen for å søke barnehageplass, og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket. I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen.

Rett til plass

Alle som har søkt om plass innen 1.mars og som er født innen 30.november året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket, med oppstart i august, evt. september, oktober eller november for barn som først fyller 1 år i de månedene. I perioden 1.mars - 1.mai pågår hovedopptak. I denne perioden er det ikke mulig å endre den søknaden som er registrert.

Hvordan velger du barnehage?

For å velge den barnehagen som passer deg best, bør du gjøre deg kjent med barnehagens vedtekter og årsplan. I vedtektene finner du blant annet informasjon om opptakskriterier, eventuelt depositum og oppsigelsestid. Her er det ulike ting som gjelder mellom barnehagene. Årsplanen forteller om barnehagens faglige innhold og satsingsområder. Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage.

Hvem prioriteres ved opptak?

Kode 10 gis til barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4. Disse har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Fortrinn foran andre gjelder både kommunale og private barnehager ved hovedopptak og når det blir ledig plass gjennom året. Ellers har de ulike barnehagene ulike prioriteringer nedfelt i sine vedtekter. Det er barnehageeier som vedtar barnehagens opptakskriterier.

Øvrige opptakskriterier i de kommunale barnehagene

Kode 20 Barn med dokumenterte store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer
Kode 30 Barn fra hjem med dokumenterte store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer
Kode 40 Barn fra minoritetspråklige familier
Kode 50 Barn som etter vedtak fra rådmannen blir tildelt plass i rekrutteringsøyemed
Kode 90 Alle andre

Klage på tildeling/avslag barnehageplass

Du har rett til å klage på tildelt barnehageplass ved hovedopptaket dersom du ikke har fått tildelt ditt 1. eller 2. ønske, hvis du har fått avslag på overføring til annen barnehage eller hvis du ikke har fått barnehageplass. Skjema under må benyttes.

Orientering om klageadgang (Ekstern lenke)

Skjema for klage (Ekstern lenke)

Skjema for klage (Ekstern lenke)

Rett til redusert foreldrebetaling

Stortinget vedtok 17. april 2015 en nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen for familier med lav inntekt. Dette innebærer at ingen familier skal betale mer enn 6% av samlet inntekt for en barnehageplass.

I henhold til Stortingets budsjettvedtak, vil husholdninger med inntekt under 548 500 kroner gi rett til redusert foreldrebetaling i 2019. Familier som har fått vedtak fram til 31.07.19, MÅ SØKE PÅ NYTT ETTER FØRSTE MAI.

Stortinget har også vedtatt 20 timer gratis pr uke for de fire eldste årskullene i barnehagen (fra august 2019 gjelder dette barn født 2014, 2015, 2016 og 2017). Dette gjelder for husholdninger med inntekt under 533 500 kroner.

Søk redusert foreldrebetaling her.

Betalingssatser

Barnehagene har statlige maksimalpriser. Priser gjeldende fra 1.august 2019
 
% plass d/u t/u info Pris
 100 %    5 d/u 45 t/u   3 040
 100 %    5 d/u  45 d/u  pris for melk og frukt     160
   90 %  4/5 d/u  40,5 t/u  96 % av makspris  2 918
   90 %  4/5 d/u  40,5 t/u  pris for melk og frukt     145
   80 %    4 d/u  36 t/u  88 % av makspris  2 675
   80 %    4 d/u  36 t/u  pris for melk og frukt     130
   70 %  3/4 d/u  31,5 t/u  80 % av makspris  2 432
   70 %  3/4 d/u  31,5 t/u  pris for melk og frukt     115
   60 %     3 d/u   27 t/u   72 % av makspris  2 189
   60 %     3 d/u   27 t/u  pris for melk og frukt       95
   50 %  2/3 d/u  22,5 d/u  64 % av makspris  1 946
   50 %  2/3 d/u  22,5 d/u  pris for melk og frukt      75
   40 %  2 d/u  18 t/u  56 % av makspris  1 702
   40 %  2 d/u  18 t/u  pris for melk og frukt       60
      Kjøp av enkeltdager     250

Det betales for 11 måneder i året. I tillegg kommer penger for kost. Dette vareierer fra barnehage til barnehage, avhengig av det tilbudet som gis.

Søskenmoderasjon

Når familien har to barn i barnehagen, gis det 30% moderasjon for det eldste. Ved tre eller flere barn i barnehage gir det 50% modrasjon for det eldste og 30% modrasjon for det mellomste. Prisen for den yngste følger maksimalprisen 

Matkostnader

Dette varierer mellom barnehagene, avhengig av hva de serverer. Beløpene over dekker melk og frukt. Øvrig servering kommer i tillegg.

Sist endret: 06.09.2018