Betalingssatser

Maksimalpris
Maksimalprisen for en 100% barnehageplass er 3040 kroner pr. måned. Det betales for 11 måneder i året. I tillegg kommer penger for kost. Dette vareierer fra barnehage til barnehage, avhengig av det tilbudet som gis.

Søskenmoderasjon
Når familien har to barn i barnehagen, gis det 30% moderasjon for det eldste. Ved tre eller flere barn i barnehage gir det 50% modrasjon for det eldste og 30% modrasjon for det mellomste. Prisen for den yngste følger maksimalprisen 

Kostnader ved deltidsplass
100%   kr. 3040,- (5 dager i uka)
  90%   kr. 2918,- (4/5 dager i uka)
  80%   kr. 2675,- (4 dager i uka)
  70%   kr. 2432,- (3/4 dager i uka)
  60%   kr. 2189,- (3 dager i uka)
  50%   kr. 146,- (2/3 dager i uka)
  40%   kr. 1702,- (2 dager i uka)

 

RETT TIL REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE FRA AUGUST 2019

Rett til redusert foreldrebetaling gjelder foreldre/foresatte som har en samlet inntekt på mindre enn kr. 548 500 FØR skatt.

Frist for søknad med vedtak fra 1.august er 15.juni.

Etter 1.august er frist for søknader den 15. i hver måned og vedtak gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Foreldrebetalingen i barnehage skal ikke utgjøre mer enn 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.
Inntektsgrense for denne ordningen fra 1.januar 2019 er kr. 548 500

Dersom barnet er i alder 2 – 6 år vil barnet i tillegg gis 20 timer gratis hver uke.

Ordningene gjelder for kommunale- og private barnehager og ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Ordningene er søknadsbasert, og vi har elektronisk skjema.

Skattemelding for 2018 må lastes opp og legges ved søknaden. Dersom det skjer vesentlig og varige endringer i løpet året kan foresatte søke om endret vedtak.

 

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Ved vesentlige varig endring av inntekt kan annen dokumentasjon på inntekt legges fram.

 

Søknadskjema:

Søknadsskjema er elektronisk og du finner det på Gjøvik kommunes hjemmeside – Skole og Barnehage – Barnehageplass

 

Lurer du på noe:

Snakk med styrer i barnehagen

 

Sist endret: 06.09.2018