Vedtekter kommunale barnehager

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

Disse vedtektene er gitt av Utvalg for Oppvekst i møte 19.mai 2009 med hjemmel i Lov om barnehager av 1.januar 2006 og erstatter tidligere vedtekter for kommunale barnehager.

§ 1 Eierforhold

Barnehagene eies av Gjøvik kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr 64, samt av Kunnskapsdepartementets til en hver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage.

§ 2 Formål

2.1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet og nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og forskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

2.2 Barnehagene i Gjøvik skal legge grunnlaget for å sikre et helhetlig utdanningstilbud med høy kvalitet.

§ 3 Kommunal forvaltning

Ansvaret for den kommunale forvaltning av barnehagene ligger til kommunestyret, eller til det utvalg kommunestyret delegerer ansvaret til etter Kommunelovens § 10.

§ 4 Styringsverk

4.1 Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd, jfr. Lov om barnehager, § 4

4.2 Styrer representerer kommunen som eier i Samarbeidsutvalget

4.3 Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen, og skal fremme fellesinteresse til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

§ 5 Opptaksmyndighet

5.1 Søknad til hovedopptak er 1. mars, og det søkes elektronisk.

5.2 Rådmannen eller den dette delegeres til, foretar opptak av barn. Klageinstans er formannskapets nedsatte klageorgan etter Forvaltningsloven, § 28.

§ 6 Opptakskriterier

6.1 Barnehagene tar inn barn av foreldre som er bosatt i Gjøvik kommune. Dispensasjon kan gis for 1 barnehageår av gangen.

6.2 Tildelt barnehageplass beholdes fram til skolestart for barn bosatt i Gjøvik kommune

6.3 Ved inntak av barn skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og av sammensetningen av barnegruppene i barnehagen.

6.4 Barn som tilfredsstiller følgende kriterier prioriteres ved opptak:

Kode 10 Barn som i henhold til sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd.

Kode 20 Barn med dokumentert store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer.

Kode 30 Barn fra hjem med dokumentert store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer.

Kode 40 Barn fra minoritetsspråklige familier.

Kode 50 Barn som etter vedtak fra rådmannen blir tildelt plass i rekrutteringsøyemed.

6.5 Ved ellers like søkerforhold prioriteres det eldste barnet først.

§ 7 Oppsigelse

7.1 Oppsigelsestiden er 1 måned. Oppsigelse skal skje elektronisk, og oppsigelsesperioden løper fra den dagen oppsigelsen mottas i barnehagen.

7.2 Fravær fra barnehagen under 1 måned gir ikke rett til redusert betaling. Legitimert sykefravær sammenhengende i 1 måned eller mer, gir rett til fradrag for hver dag barnet er borte fra barnehagen utover 1 måned. Fradraget regnes ut for hver dag på grunnlag av den fastsatte månedsbetalingen.

§ 8 Barnehagens åpningstid

8.1 Barnehageplassen kan benyttes inntil 9 t/pr. dag

8.2 Barnehageåret går fra 15. august til 14. august. I løpet av dette året skal barnet ha minimum 4 ukers ferie fra barnehagen, hvorav  3 uker i sammenheng om sommeren.

8.3 Barnehagene er stengt jule- og nyttårsaften, fra kl 12 på onsdag før skjærtorsdag samt 5 planleggings dager i løpet av barnehageåret.

§ 9 Foreldrebetaling

9.1 Det betales for 11 måneder i året.

9.2 Kommunestyre fastsetter foreldrebetaling for 1/1 plass. Betalingsmåten fastsettes av administrasjonen.

9.3 Betalingssatser i heldagsbarnehager beregnes ut fra 100 % betaling på følgende måte:
90 % plass = 96 % av sats
80 % plass = 88 % av sats
70 % plass = 80 % av sats
60 % plass = 72 % av sats
50 % plass = 64 % av sats
40 % plass = 54 % av sats

9.4 Står betaler til rest med 2 måneders betaling eller mer, mister barnet den tildelte plassen

§ 10 Leke- og oppholdsareal

Ved etablering av barnehage skal netto leke- og oppholdsareal pr. barn være på minst 4 m2 pr barn over 3 år og 5,3 m2 pr. barn under 3 år.

§11 Politiattest

Den som skal arbeide i barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest, jmf Barnehageloven §19

§ 12 Helsekontroll

12.1 Før et barn begynner i barnehage, må det framlegges erklæring om barnets helse. Lov om barnehager § 23

12.2 Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

§ 13 Opplysningsplikt til barnevernstjenesten

13.1 Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Lov om barnehager § 22

13.2 Etter pålegg fra de organer som er ansvarlig for gjennomføring av Lov om barneverntjenester plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysningene skal normalt gis av styrer.

§ 14 Øvingsopplæring

14.1 Kommunen plikter å stille sine barnehager til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. Lov om barnehager § 24

14.2 Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring

§ 15 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene er delegert fra Kommunestyret til Utvalg for oppvekst.

 

Sist endret: 06.09.2018