Barnehagestrukturen

Her finner du oversikt over den politiske behandlingen om barnehagestukturen i Gjøvik kommune. 

Les saksframlegget om barnehagestruktur i Gjøvik kommue

Slik foregår den politiske behandlingen

13. februar

Ungdområdet

Vedtak og behandling i ungdomsrådet: 

 1. Bygge ny stor barnehage tilkoblet Fredheim barneskole, og slå sammen Kråkjordet- og Lissomskogen barnehage til en enhet i denne barnehagen. Det iverksettes forstudie av dette alternativet hvor administrasjonen vurderer pedagogiske, bygningsmessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av forslaget. Forstudiet legges fram i egen politisk sak i løpet av 2023. Brukerinvolvering vil være sentralt i forstudien.
 2. Dersom private barnehager avvikles eller ønsker å selge, bør kommunen i hvert enkelt tilfelle vurdere kjøp av disse.

 

Innspill:

 • Viktig at ikke barnehagene ikke blir for store.
 • Viktig med stor spredning på beliggenhet av barnehagene, både private og offentlige.
 • Fint om en sammenslåing gir mere ressurser til barnehagene.
 • GUR ønsker flest offentlige barnehager da det gir bedre mulighet for at alle å få plass i en barnehage. Private barnehager koster mere for den enkelte familie.

14. februar

Utvalg for kultur og teknisk

Vedtak og behandling av sak i utvalg for kultur og teknisk: 

 

Kommunestyre beslutter at det skal utarbeides mulighetsstudie innenfor sektoren barnehage. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om barnetallsutvikling, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.

De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, barnehagemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor alle alle ansatte, tjenester tilknyttet barnehage og foreldreutvalg skal involveres.  

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige barnehagetilbudet i Gjøvik.

Barnehagestruktur:

 1. Det skal utarbeides en mulighetsstudie for det samlede barnehagetilbudet for Nordbyen. Denne skal inkludere Kråkjordet, Lissomskogen og Hunnshovde barnehager. Studien må i tillegg til beslutningsgrunnlaget som foreligger pr. i dag ta inn i seg antatt fremtidig behov i lys av de utbyggingsområdene som er regulert og under regulering. Mulighetsstudien skal ha med seg en vurdering av pedagogiske, samfunnsmessige, økonomiske og bygningsmessige (inkludert bygninger vi eier, men leier ut til barnehagevirksomhet i dag) konsekvenser. Bred involvering av brukere og ansatte i den samlede barnehagesektoren må gjøres som en del av mulighetsstudien. Mulighetsstudien skal legges frem til behandling i kommunestyret juni 2023. 
 2.  I Gjøvik er 60% av tilbudet på barnehage gitt av private barnehager. Disse har ulik eierform og struktur og er lokalisert med sine tilbud litt ulikt rundt i kommunen. I en samlet vurdering av det fremtidige barnehagetilbudet og struktur i Gjøvik er det viktig at vi har god dialog med disse om deres muligheter, utfordringer og utviklingsbehov. Ved private barnehagers eget ønske om avvikling bør Gjøvik Kommune være en foretrukken dialogpartner.

Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Behandling:

Felles orientering med utvalg for Oppvekst for sakene barnehagestruktur og skolestruktur.
Kommunalsjef Anne Mari Kind, rådgiver skole Kjetil Ulseth og barnehagesjef Richard Rybakken Dahl orienterte fra saksdokumentene.

Kommunedirektørens innstilling fikk ingen stemmer, og falt.

De to forslagene fra posisjonen og Ap ble satt opp mot hverandre.
Forslag fra Ap fikk 4 stemmer og falt (Ap/RØDT).
Posisjonens forslag ble

Utvalg for oppvekst

Vedtak og behandling av sak i utvalg for oppvekst: 

Kommunestyre beslutter at det skal utarbeides mulighetsstudie innenfor sektoren barnehage. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om barnetallsutvikling, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.

De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, barnehagemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor alle alle ansatte, tjenester tilknyttet barnehage og foreldreutvalg skal involveres.  

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige barnehagetilbudet i Gjøvik.

Barnehagestruktur:

 1. Det skal utarbeides en mulighetsstudie for det samlede barnehagetilbudet for Nordbyen. Denne skal inkludere Kråkjordet, Lissomskogen og Hunnshovde barnehager. Studien må i tillegg til beslutningsgrunnlaget som foreligger pr. i dag ta inn i seg antatt fremtidig behov i lys av de utbyggingsområdene som er regulert og under regulering. Mulighetsstudien skal ha med seg en vurdering av pedagogiske, samfunnsmessige, økonomiske og bygningsmessige (inkludert bygninger vi eier, men leier ut til barnehagevirksomhet i dag) konsekvenser. Bred involvering av brukere og ansatte i den samlede barnehagesektoren må gjøres som en del av mulighetsstudien. Mulighetsstudien skal legges frem til behandling i kommunestyret juni 2023. 
 2.  I Gjøvik er 60% av tilbudet på barnehage gitt av private barnehager. Disse har ulik eierform og struktur og er lokalisert med sine tilbud litt ulikt rundt i kommunen. I en samlet vurdering av det fremtidige barnehagetilbudet og struktur i Gjøvik er det viktig at vi har god dialog med disse om deres muligheter, utfordringer og utviklingsbehov. Ved private barnehagers eget ønske om avvikling bør Gjøvik Kommune være en foretrukken dialogpartner.

Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Behandling:

 

Kommunedirektørens forslag falt mot 9 stemmer.

Posisjonsens forslag fremmet av Gjølme (H) ble enstemmig vedtatt.

15. februar

Utvalg for samfunnsutvikling

 

Vedtak og behandling i utvalg for samfunnsutvikling:

 

Kommunestyret beslutter at det skal utarbeides mulighetsstudie innenfor sektoren barnehage. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om barnetallsutvikling, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.
De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, barnehagemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.
Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor alle ansatte, tjenester tilknyttet barnehage og foreldreutvalg skal involveres.
Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige barnehagetilbudet i Gjøvik.

Barnehagestruktur:

 1. Det skal utarbeides en mulighetsstudie for det samlede barnehagetilbudet for Nordbyen. Denne skal inkludere Kråkjordet, Lissomskogen og Hunnshovde barnehager. Studien må i tillegg til beslutningsgrunnlaget som foreligger pr. i dag ta inn i seg antatt fremtidig behov i lys av de utbyggingsområdene som er regulert og under regulering. Mulighetsstudien skal ha med seg en vurdering av pedagogiske, samfunnsmessige, økonomiske og bygningsmessige (inkludert bygninger vi eier, men leier ut til barnehagevirksomhet i dag) konsekvenser. Bred involvering av brukere og ansatte i den samlede barnehagesektoren må gjøres som en del av mulighetsstudien. Mulighetsstudien skal legges frem til behandling i kommunestyret juni 2023.
 2. I Gjøvik er 60% av tilbudet på barnehage gitt av private barnehager. Disse har ulik eierform og struktur og er lokalisert med sine tilbud litt ulikt rundt i kommunen. I en samlet vurdering av det fremtidige barnehagetilbudet og struktur i Gjøvik er det viktig at vi har god dialog med disse om deres muligheter, utfordringer og utviklingsbehov. Ved private barnehagers eget ønske om avvikling bør Gjøvik Kommune være en foretrukken dialogpartner.

Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Behandling: 

 

Felles orientering med utvalg Formannskapet for sakene barnehagestruktur og skolestruktur.
Kommunalsjef Anne Mari Kind, rådgiver skole Kjetil Ulseth og barnehagesjef Richard Rybakken Dahl orienterte fra saksdokumentene.

Avstemning

 • Kommunedirektørens innstilling pt. 1 fikk ingen stemmer og falt.
 • Kommunedirektørens innstilling pt. 2 fikk en stemme (PU) og falt.
 • Ap sitt forslag fikk tre stemmer og falt (Ap, PU, SV).
 • Posisjonens forslag, del innledende tekst og pt. 1 vedtatt med 5 stemmer. 3 stemte imot (Ap, PU, SV)
 • Posisjonens forslag, pt. 2 vedtatt med 5 stemmer. 3 stemte imot (Ap, PU, SV)

Internasjonalt råd

Vedtak og behandling i utvalg for internasjonalt råd: 

 

 1. Bygge ny stor barnehage tilkoblet Fredheim barneskole, og slå sammen Kråkjordet- og Lissomskogen barnehage til en enhet i denne barnehagen.

Det iverksettes forstudie av dette alternativet hvor administrasjonen vurderer pedagogiske, bygningsmessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av forslaget. Forstudiet legges fram i egen politisk sak i løpet av 2023. Brukerinvolvering vil være sentralt i forstudien.

        2. Dersom private barnehager avvikles eller ønsker å selge, bør kommunen i hvert enkelt tilfelle vurdere kjøp av disse.

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt med fire stemmer.

Dette er nøye diskutert og gjennomarbeidet av alle fremmøtte.

Formannskapet

Vedtak og behandling i formannskapet:

 

Kommunestyre beslutter at det skal utarbeides mulighetsstudie innenfor sektoren barnehage. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om barnetallsutvikling, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.

De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, barnehagemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor alle alle ansatte, tjenester tilknyttet barnehage og foreldreutvalg skal involveres.  

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige barnehagetilbudet i Gjøvik.

Barnehagestruktur:

 1.  Det skal utarbeides en mulighetsstudie for det samlede barnehagetilbudet for Nordbyen. Denne skal inkludere Kråkjordet, Lissomskogen og Hunnshovde barnehager. Studien må i tillegg til beslutningsgrunnlaget som foreligger pr. i dag ta inn i seg antatt fremtidig behov i lys av de utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.Mulighetsstudien skal ha med seg en vurdering av pedagogiske, samfunnsmessige, økonomiske og bygningsmessige (inkludert bygninger vi eier, men leier ut til barnehagevirksomhet i dag) konsekvenser. Bred involvering av brukere og ansatte i den samlede barnehagesektoren må gjøres som en del av mulighetsstudien. Mulighetsstudien skal legges frem til behandling i kommunestyret juni 2023. 
 2.  I Gjøvik er 60% av tilbudet på barnehage gitt av private barnehager. Disse har ulik eierform og struktur og er lokalisert med sine tilbud litt ulikt rundt i kommunen. I en samlet vurdering av det fremtidige barnehagetilbudet og struktur i Gjøvik er det viktig at vi har god dialog med disse om deres muligheter, utfordringer og utviklingsbehov. Ved private barnehagers eget ønske om avvikling bør Gjøvik Kommune være en foretrukken dialogpartner.

Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Formannskapet ber om at det legges fram et foreløpig anslag og oversikt over vedlikeholdsbehov og behov for eventuelle nybygg med kostnader

Behandling

Finn Olav Rolijordet (R) foreslo innstillingen fra kommunedirektøren. Forslaget fikk en stemme og falt.

Tilleggsforslaget fra Finn Olav Rolijordet (R) ble enstemmig vedtatt.

 

16. februar

Utvalg for helse og omsorg

Vedtak og behandling i utvalg for helse og omsorg: 

Kommunestyret beslutter at det skal utarbeides mulighetsstudie innenfor sektoren barnehage. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om barnetallsutvikling, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.

De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, barnehagemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor alle alle ansatte, tjenester tilknyttet barnehage og foreldreutvalg skal involveres.

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige barnehagetilbudet i Gjøvik.

Barnehagestruktur:

 1.  Det skal utarbeides en mulighetsstudie for det samlede barnehagetilbudet for Nordbyen. Denne skal inkludere Kråkjordet, Lissomskogen og Hunnshovde barnehager. Studien må i tillegg til beslutningsgrunnlaget som foreligger pr. i dag ta inn i seg antatt fremtidig behov i lys av de utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.Mulighetsstudien skal ha med seg en vurdering av pedagogiske, samfunnsmessige, økonomiske og bygningsmessige (inkludert bygninger vi eier, men leier ut til barnehagevirksomhet i dag) konsekvenser. Bred involvering av brukere og ansatte i den samlede barnehagesektoren må gjøres som en del av mulighetsstudien. Mulighetsstudien skal legges frem til behandling i kommunestyret juni 2023.
 2. I Gjøvik er 60% av tilbudet på barnehage gitt av private barnehager. Disse har ulik eierform og struktur og er lokalisert med sine tilbud litt ulikt rundt i kommunen. I en samlet vurdering av det fremtidige barnehagetilbudet og struktur i Gjøvik er det viktig at vi har god dialog med disse om deres muligheter, utfordringer og utviklingsbehov. Ved private barnehagers eget ønske om avvikling bør Gjøvik Kommune være en foretrukken dialogpartner.

Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Behandling

Kommunalsjef Oppvekst Anne Mari Kind presenterer saken.

Kommunedirektørens forslag til vedtak falt.

Tileggsforslag fra posisjonen v/Kjetil Weide ble vedtatt med 5 (posisjon) mot 4 (opposisjon) stemmer.

Alternativt forslag fra Heidi Vifladt (Ap) falt med 4 mot 5 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 23. februar

Kommunestyret

Kommunestyret vedtok  at det skal utarbeides mulighetsstudie innenfor sektoren barnehage. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om barnetallsutvikling, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.

De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, barnehagemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor alle alle ansatte, tjenester tilknyttet barnehage og foreldreutvalg skal involveres.  

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige barnehagetilbudet i Gjøvik.

Barnehagestruktur:

 1.  Det skal utarbeides en mulighetsstudie for det samlede barnehagetilbudet for Nordbyen. Denne skal inkludere Kråkjordet, Lissomskogen og Hunnshovde barnehager. Studien må i tillegg til beslutningsgrunnlaget som foreligger pr. i dag ta inn i seg antatt fremtidig behov i lys av de utbyggingsområdene som er regulert og under regulering. Mulighetsstudien skal ha med seg en vurdering av pedagogiske, samfunnsmessige, økonomiske og bygningsmessige (inkludert bygninger vi eier, men leier ut til barnehagevirksomhet i dag) konsekvenser. Bred involvering av brukere og ansatte i den samlede barnehagesektoren må gjøres som en del av mulighetsstudien. Mulighetsstudien skal legges frem til behandling i kommunestyret juni 2023. 
   
 2.  I Gjøvik er 60 prosent av tilbudet på barnehage gitt av private barnehager. Disse har ulik eierform og struktur og er lokalisert med sine tilbud litt ulikt rundt i kommunen. I en samlet vurdering av det fremtidige barnehagetilbudet og struktur i Gjøvik er det viktig at vi har god dialog med disse om deres muligheter, utfordringer og utviklingsbehov. Ved private barnehagers eget ønske om avvikling bør Gjøvik kommune være en foretrukken dialogpartner.

Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Kommunestyret ber om at det legges fram et foreløpig anslag og oversikt over vedlikeholdsbehov og behov for eventuelle nybygg med kostnader.

Vedtaket var enstemmig.

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak

 1. Bygge ny stor barnehage tilkoblet Fredheim barneskole, og slå sammen Kråkjordet- og Lissomskogen barnehage til en enhet i denne barnehagen. Det iverksettes forstudie av dette alternativet hvor administrasjonen vurderer pedagogiske, bygningsmessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av forslaget. Forstudiet legges fram i egen politisk sak i løpet av 2023. Brukerinvolvering vil være sentralt i forstudien.
 2. Dersom private barnehager avvikles eller ønsker å selge, bør kommunen i hvert enkelt tilfelle vurdere kjøp av disse