Folkehelse

Folkehelsearbeid

er samfunnets samlede innsats for å

  • fremme befolkningens helse og trivsel
  • redusere risiko for sykdom og skade
  • utjevne sosiale helseforskjeller

Folkehelsearbeidet i Norge har lange tradisjoner med lovverk tilbake til Sunnhetsloven av 1860. I 2012 ble folkehelsearbeidet på nytt aktualisert som et viktig fundament i Samhandlingsreformen: Vi må forebygge mer, slik at det blir mindre behov for å reparere i framtida. Stortinget har vedtatt ny Lov om folkehelsearbeid (ekstern lenke) , der kommunen er tillagt hovedansvaret for å drive et bredt anlagt folkehelsearbeid gjennom sin planlegging og utvikling, innen alle sektorer. Det skal legges til rette for samarbeid med frivillig sektor og andre aktører.

Folkehelsearbeid i Gjøvik kommune

Gjøvik skal fremme folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller.

Dette er et samfunnsmål i kommuneplanen som ble vedtatt av kommunestyret juni 2013. Helsefremmende arbeid skal være et prioritert satsingsområde i lokalsamfunnet og kommunen.

Her kan du lese mer om kommuneplanens samfunnsdel

I dokumentet Folkehelseoversikt Gjøvik kommune 2015  er det laget en sammenstilling av aktuelt statistikkgrunnlag for utvalg av påvirkningsfaktorer som er av betydning for folkehelsen. Og det er gjort en kortfattet analyse av statistikken, med påpeking av mulige årsaker og konsekvenser knyttet til det en kan lese ut av statistikkgrunnlaget. Tilgjengelig statistikk og grafer oppdateres årlig.

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn

Behandler klager fra publikum og gir råd og veiledning knyttet til forhold som kan påvirke helsa, bl.a. radon, støy og inneklima.

Før oppstart og/eller ved vesentlige utvidelser/endringer i følgende virksomheter, skal helse- og miljøtilsynet ha melding

  • skoler, barnehager, andre lokaler for undervisning og forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  • solarier, frisørsalonger, hud- og fotpleiesalonger og andre salongvirksomheter
  • svømmebasseng og badeanlegg
  • asylmottak og hospitser
  • campingplasser o.l. hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  • virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger

Mer informasjon finner du på deres hjemmesider (ekstern lenke)

Aktuelle lenker

Folkehelseprofil 2017 for Gjøvik

Helse- og omsorgsdepartementets side om Folkehelse (ekstern lenke) 

Helsedirektoratets side om Folkehelse (ekstern lenke)

Sunne kommuner - WHOs norske nettverk (ekstern lenke)

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn 

Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00