Omsorgsstønad

Hvem kan få omsorgsstønad?

  • Du utfører omfattende, varig og tyngende omsorgsarbeid
  • Personen du gir omsorg til er enig i at du er den som best kan ivareta omsorgen
  • Din omsorg vurderes av kommunen som best og nødvendig for den som trenger omsorgen
  • Aktuelle avlastningstiltak er utprøvd eller vurdert
  • Du har omsorg for barn under 18 år, og omsorgsarbeidet går ut over normal omsorgsplikt
  • Du har søkt om hjelpestønad fra NAV
  • Du bor eller oppholder deg i Gjøvik kommune
  • Personen du gir omsorg til, er hjemmeboende i Gjøvik kommune

Hvordan søke?

Søknad om omsorgsstønad (elektronisk)

Søk om omsorgsstønad (papirversjon)

Papirsøknad sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK

Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Størrelsen på stønaden

Størrelsen på godtgjørelsen avhenger av omsorgssituasjonen og av hjelpestønaden fra NAV.

Du får utbetalt omsorgsgodtgjøring månedlig. Omsorgsstønaden er en skattepliktig inntekt.

Kommunen vil løpende vurdere om det kan settes inn andre tiltak for å avlaste omsorgsgiveren. Du får derfor godtgjøringen for en tidsavgrenset periode.

Selv om du får omsorgsstønad, betraktes du ikke som kommunal arbeidstaker. Du har ikke rett på feriepenger eller sykepenger.

Sist endret: 25.09.2018
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76