Regionale kurs

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

Kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

ReKs består av representanter fra Gjøvikregionens 5 kommuner, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland - USHT og en koordinator for samarbeidet.

Vårt arbeidsdokument: Strategisk kompetanseplanlegging HO Gjøvikregionen 2017 - 2021

2 ganger pr. år publiseres kursprogrammet for våre ansatte i helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, avdelingenes behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring og kompetanseheving.

NYTT
Fra høsten 2018 publiseres deltakerlistene her på hjemmesiden. Dette for å bedre ledernes oversikt, gi mulighet for samkjøring osv. Man kan reservere seg fra å stå på denne listen ved særskilte behov. Det gjøres ved påmeldingen. 

Kurs som er under planlegging våren 2019

Ønsker må være ReKs i hende senest 1. oktober - kontakt oss i ReKs med dine innspill.
Det kan ikke garanteres at ønskene kan prioriteres og settes opp som kurs, men det jobbes med disse temaene:

 • Hvordan tette GAP mellom utdanning og praksis i fht helsefagarberiderutdanningen
 • Mitt Livs ABC perm 2 (utsatt 1/2) år
 • Legemiddelhåndtering - 3 Grunnkurs, ny prøve for de som strøk på forrige
 • Legemiddelhåndtering diabetes 2 kurs
 • Etikk for refleksjonsveiledere
 • Veiledning/Fadderkurs
 • Dialogsamlinger - Emner fra kompetansemodell minoritetsspråklige
 • Pårørendeprogrammet
 • Fagdag lindrende omsorg
 • Leve hele livet - læringsnettverk
 • Pasientsikkerhetsprogrammet for ansatte og ledere - valgfritt satsningsområde
 • Lindringens ABC må utsettes igjen, og vi håper den er klar til våren 2019
 • Små rasker retter
 • IP og koordinatorrollen
 • SAMPRO
 • Musikk terapi
 • HAVA
 • NOKLUS - blodprøvetakning
 • Målrettet miljøarbeid til mennesker med utviklingshemming og vanskelig atferd
 • Selvmordsforebygging
 • Hygieniske prinsipper og basalt smittevern
 • Demensomsorgenes ABC seminar 4
 • Samarbeid med frivillige organisasjoner, barnehager, skoler osv. 
 • Hospitering - muligheter for dette
 • informasjon / dagskurs om regjeringens eldrereform "leve hele livet"

Kursprogram og månedsplaner 

 

Last opp hele kursprogrammet for høsten 2018 her

månedsplan for oktober

månedsplan for november kommer

 

Disse kursene har kursavgift høsten 2018

- Alzheimerdagen
- Kognitiv videreutdanning
- Kom igang med Cisco meeting App
- Krisekonferansen

De andre kursene er gratis for ansatte i helse og omsorg i Gjøvikregionen.
Enkelte kurs gjelder også for hele Oppland. Dette gjelder noen av de kursene som er i regi av USHT.
Se ellers programmene for mer deltajert informasjon, eller spør en kontaktperson om du lurer på noe.  

Dersom eksterne ønsker å delta på våre kurs er prisen som følger:

 • Kurs med kursavgift er den prisen som er oppgitt for alle som melder seg på.
 • Legemiddelhåndtering grunnkurs 2 dager med kursprøve: 750 kroner

Påmelding til kurs

Bruk din egen mail når du melder deg på! 

Program legges ut fortløpende under påmeldingslinken når de er klare. Kun noen arrangement som har eget program. 

Kursoversikt / påmelding

Kursdato

Frist for påmelding

Kurssted

Hva er demens 23. oktober 16. oktober Vestre Toten kommunestyresal
Grunnkurs i motiverende intervju
Kurset er fullt
23. okt, 24. okt og 15. nov 16. oktober Studiesenteret Østre Toten
Legemiddelhåndtering diabetes kl.09.00
Kurset er fullt
31. oktober 24. oktober Diabetespoliklinikken Gjøvik sykehus
Legemiddelhåndtering diabetes kl. 12.30
Kurset er fullt
31. oktober 24. oktober Diabetespoliklinikken Gjøvik sykehus
Med demens mot slutten av livet 6. november 30. oktober Vestre Toten kommunestyresal
Grunnkurs legemiddelhåndtering 7.  og 14. november 31. oktober Statped begge dager
Autisme
Kurset er fullt
8. november 1. november Statped Gjøvik
Krisekonferansen 2018
Last opp programmet her
12. og 13. november   Quality Hotel Strand Gjøvik
Grunnkurs legemiddelhåndtering ny prøve 14. november 7. november Statped Gjøvik
Fagdag pårørende og etikk
Last opp programmet her
15. november 8. november Gjøvik gård
KNOPP
Last opp programmet her
16. november  12. november Videokonferanse
Påbyggingsmoduler for kriseteam og samarbeidsparter
Last opp programmet her
20. november  13. november  Vestre Toten kommunestyresal
Motiverende intervju - miniMI  21. november  14. november  Nordre Land Røde kors lokalet
Grunnleggende om individuell plan og koordinatorrollen 22. november 15. november Østre Toten studiesenteret
ADHD 27. november 20. november Vestre Toten kommunestyresal
Epilepsi 28. november 21. november Søndre Land kommunestyresal
SAMPRO
Kurset er fullt
29. november 22. november Vestre Toten datalab

Link til hjemmesidene i Gjøvikregionen

Gjøvik Kommune
Søndre Land Kommune
Nordre Land Kommune
Vestre toten Kommune
Østre Toten Kommune

 Vi har egen Facebook side, følg linken her

 

kommunevåpen

 

Frist for innspill til kursprogrammet

Vårprogram      Frister
Innspill til ReKs      1. oktober
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. desember
Høstprogram  
Innspill til ReKs      1. mars
Utsendelse av kursprogram      ca. 1. juni

Deltakerlister - hvem er påmeldt

Dokumentasjon 

Grunnkurs legemiddelhåndtering

Demensomsorgens ABC seminar 3

Grunnkurs motiverende intervju

Velferdsteknologiens ABC + noen fra Valdres

Terapeutisk konflikthåndtering + muligens noen etteranmeldte fra Østre Toten

Psykisk helse og rus hos eldre

Diabetes kl. 09.00

Diabetes kl 12.30

Ungdom som pårørende

Ernæring til diabetespasienter

Kom i gang med Cisco meeting

Rehabiliteringsuka

Autisme

SAMPRO

 

Hvem deltok

Dokumentasjon

Velferdsteknologiens ABC 17. september

Grunnkurs legemiddelhåndtering Toten

Grunnkurs dag 2 med prøve

Terapeutisk konflikthåndtering 19. september NL

Psykisk helse og rus hos eldre

Ungdom som pårørende

Kom i gang med cisco meeting

 

Kompetansehevende gratis E - læringskurs

Depresjon hos eldre: 14 moduler fra 10 - 60 minutters varighet med ulike temaer og avsluttende kursprøve. Kurset er gratis.

http://www.depresjonhoseldre.no/

Personer med utviklingshemming: Arbeid i andres hjem, utfordrende atferd, psykiske lidelser, mangelfull fritid, kultur og venner. Kurset er gratis.
http://kurs.helsekompetanse.no/sor

Rus og psykiatri:
Nasjonal kompetansetjeneste ROP for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser

SAMPRO:

https://www.visma.no/unique/webinar/sampro/

Velferdsteknologi:
Enkle bekrivelser og tips om velferdsteknologi - med E - læring: http://www.lister.no/images/addons/forstesteg/story.html

Kompetansebroen
Ulike E - læringskurs. Dokumentasjon, akuttmedisin, dysfagi, barn som pårørende, HLR, observasjoner, rushåndtering for helsepersonell, tannstell, telefontolking, kroppens væskebehov m.m
http://www.kompetansebroen.no/e-laering/ 

Presentasjoner fra forelesninger

Prentasjonene ligger her ut det halvåret det har blir brukt i forelesning. Deretter fjernes de, men presentasjoner kan fås på forespørsel hos kontaktperson i ReKs.

 

Dokumentasjon 3. september: Last opp lysarkene her

ABC - Liv Karin Kval 11. september: Last opp lysarkene her

Demensomsorgens ABC B. Lichtwarck: Last opp lysarkene her

Velferdsteknolologiens ABC 17. september:
- Frammøteskjema last opp skjema her
- Anne Grete Hoel last opp lysarkene her
- Kristin Standal last opp lysarkene her
- Målfrid Schiager last opp lysarkene her
- Stein Morten Pettersen last opp lysarkene her
- Åse Kongsvold last opp lysarkene her

Psykisk helse og rus hos eldre 25. september

- Depresjon og angst hos eldre
- Erfaring fra kartlegging og kartleggingsverktøy
- GDS 5
- Oppfølging eldre og rus
- Stimulantia
- Undervisning eldre og rus
- Veileder audit
- Veileder GDS 5

Ungdom som pårørende 11. oktober

- lysark lastes opp her

Ernæring til diabetespasienter 16. oktober NL

- last opp lysark her

Fagdag rehabilitering Unicare Steffensrud 18. oktober

- Implementering i Nordre Land ved Anne Gjersdalen

 

Andre kompetansehevende tiltak

Temadag om atrieflimmer 31. oktober SI - brummunddal (NSF) - Program

Pårørendedag for pårørende til personer med spiseforstyrrelser - 14. november DPS - Gjøvik. Last opp programmet her: Program

BPA - kurs i Nordre Land (kommunesyresalen)  6. november kl.09.00 - 15.00 Last opp programmet her

Verktøykasse fra RVTS - Øst til bruk for å hjelpe traumatiserte barn og unge. 

 

Tips på ulike temaer innen demens og alderspsykiatri fra demenskoordinator i Gjøvik kommune Kari - Merete Aamo.  Små filmer som kan brukes på avdelingsmøter og liknende: https://www.aldringoghelse.no/alderspsykiatri/psyk-it-info/

Senter for medisinsk etikk ønsker velkommen til Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere, 6. juni, 2018. Målgruppen for arrangementet er etikkveiledere i alle deler av helsetjenesten. På programmet står faglig påfyll, øvelser og erfaringsutveksling. Mer detaljert program kommer, samt påmeldingsinformasjon. Se ellers hjemmeside:  www.med.uio.no/etikk-helsetjenesten

Gran deler kunnskap med Gjøvikregionen:
Faghefte om kost og ernæring i helse og omsorgstjenesten - Last ned her

KS - kurs:
Ta en titt på dette: Kurs når det passer deg - ny læringsarena. Logg inn via ID porten:
https://www.kslaring.no/

KNOPP - kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland

Visjon: bedre sammen: Erfaringsdeling gir kvalitet for fremtiden.
Ta del i E - nettverk og faglige møter sammen med oss. Vi diskuterer aktuelle temaer innen helse og omsorg.


Følg KNOPP på Facebook - kvalitetsforbedringsnettverket i Oppland

- Oppkoblingsinformasjon til E - nettverkmøter

 

Kontaktpersoner i ReKs

Koordinator for samarbeidet: Mari Aasen 951 67 377 

Gjøvik kommune: Solveig Skottene tlf. 934 17 565

Vestre Toten kommune: Siv Anita Skogen tlf. 61 15 33 89

Østre Toten kommune: Kari Sagen tlf. 917 75 468 og Anne Mette Sveum tlf. 481 32 474

Søndre Land kommune: Per Åge Nilsen tlf. 61 12 66 30

Nordre Land kommune: Siv B. Walle tlf. 958 56 547

Leder for USHT i Oppland: Målfrid Schiager tlf. 61 14 69 42

Veibeskrivelser til kurslokaler

Steffensrud Rehabiliteringssenter

Kart/veibeskrivelse til Gjøvik rådhus

Kart/veibeskrivelse til Søndre Land rådhus 

Kart/veibeskrivelse til Vestre Toten kulturhus

Kart/veibeskrivelse til Østre Toten rådhus/studiesenter
Studiesenteret er under biblioteket på Lena Rådhus

Kart/veibeskrivelse til Nordre Land, Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter