Sykehjem

Tjenesteleder Mette Hafstad. Rådhuset, Kauffeldtsplass 1, 2815 Gjøvik . Tlf 61 18 95 00

Korttidsopphold

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket å tilrettelegge forholdene i hjemmet ditt. Du må i tillegg innfri ett av følgende kriterier:

 • du har behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon
 • du har behov for etterbehandling etter sykehusopphold.
 • du har behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå
 • du har behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål.

Korttidsopphold er også et tilbud om intensiv omsorg og lindrende behandling i livets siste fase.

Pris for korttidsopphold: Se vedtatte betalingssatser her

Du betaler for korttidsopphold maksimalt 60 døgn pr. år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.

Rehabiliteringsopphold

For å søke om rehabiliteringsopphold må du ha

 • behov for kartlegging og opptrening i institusjon på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade
 • potensiale og motivasjon for rehabilitering, og kunne samarbeide om opplegget
 • behov for vurdering av hjemmesituasjonen

Pris for rehabiliteringsopphold: Se vedtatte betalingssatser her

Betaling for rehabiliteringsopphold gjelder i 60 døgn pr år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.

Akuttplass (KAD)

Kommunale akuttplasser er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som har en kjent diagnose og som ikke trenger utredning i sykehus. Gjøvik kommune har fire slike plasser ved Haugtun omsorgssenter. Fastlege eller legevakt avgjør om kommunal akutt døgnplass skal benyttes. Oppholdet kan vare i inntil 3 døgn. Dersom pasienten trenger lengre innleggelse, overføres han/ hun til korttidsopphold i sykehjem.

Avlastningsopphold

For å søke om avlastningsopphold må du

 • være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid
 • trenge avlastning

Langtidsopphold

For å søke om langtidsopphold i sykehjem må du

 • ha behov for heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjon
 • ikke være i stand til å bo i eget hjem på grunn av omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.

Alle andre relevante tiltak skal på forhånd være utprøvd eller vurdert for deg.

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten .  

Søk om korttids-, rehabiliterings- avlastnings- eller langtidsopphold (elektronisk)

Søk om korttids-, rehabiliterings- avlastnings- eller langtidsopphold (papirversjon)

Papirsøknad sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK

Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Du kan også kontakte Tildeling og kooridinering i Helse og omsorg, tlf 61 18 97 77.

Pris for langtidsopphold

Betaling for langtidsopphold regnes ut på følgende måte:

 • 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp
 • Fribeløpet fastsettes av departementet, og utgjør for tiden 8000 kroner pr. år
 • 85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp.

Les mer om hvordan egenbetalingen beregnes:

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3 (ekstern lenke) 

Sykehjem i Gjøvik

Seksjon sykehjem har avdelinger ved 5 av kommunens 6 omsorgssentra. Under hvert omsorgssenter finner du telefonnummer til kontor på dagtid kl. 8.00-15.30.

Her finner du en oversikt over sykehjemsavdelingene i Gjøvik kommune og Omsorgssentra 

Sist endret: 05.04.2019