Tildeling og koordinering HO

Hvordan ta kontakt med Helse og omsorg?

Tildeling og koordinering er kommunens adresse for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse og omsorgstjenester. Tildeling og koordinering har også funksjonen som kommunens koordinerende enhet som skal ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Hva er koordinerende enhet?

Her finner du mer informasjon om koordinerende enhet

Hvordan søke?

Under finner du et felles søknadsskjema for omsorgstjenster, også boliger for pleie-og omsorgsformål. 

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten .

Søknadsskjema

Søknadsskjema omsorgstjenester - elektronisk

Søknadsskjema omsorgstjenester (papirversjon)

Det er en egen søknad for TT-kort.

Søknadsskjema for TT-kort - elektronisk

Søknadsskjema TT kort (papirversjon)

Ferdig utfylt og signert søknad sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Prinsipper for saksbehandlingen

Ved tildeling av kommunale omsorgstjenester er det krav til saksbehandlingen i henhold til gjeldende lover. Alle som søker tjenester fra kommunen, skal få et skriftlig, begrunnet vedtak. En samling av saksbehandlingsfunksjonen i Tildeling og koordinering for pleie- og omsorgstjenester i kommunen, skal sikre god kvalitet på saksbehandlingen. Tildeling og koordinering skal sikre lik behandling av søknad om omsorgstjenester, uavhengig av hvor i kommunen du bor.

Som innbygger skal du i møte med Gjøvik kommune få god service gjennom ansatte som er tilgjengelige, imøtekommende og bidrar med god informasjon om tjenester, rettigheter og plikter.

 • din søknad vil behandles av en saksbehandler med relevant fagkompetanse
 • din søknad blir vurdert individuelt og ut fra lovverk og vedtatte standarder
 • det er et mål med all tjenesteyting at den skal bidra til at du skal beholde eller gjenvinne størst mulig grad av egenmestring – dette legges til grunn når tjenesten planlegges
 • ved vurdering av tjenestebehov tas det hensyn til husstandens samlede ressurser, sosialt nettverk og mulighet for tjenester fra frivillige, jf. tilrådning i Stortingsmelding nr. 25 – prinsippet om partnerskap med familie og lokalsamfunn
 • du skal så langt det er mulig få medvirke i tilrettelegging av tjenestene
Taushetsplikt
 • søknader og personlige opplysninger behandles konfidensielt, taushetsplikten overholdes
Hjemmebesøk/ Vurderingssamtale
 • saksbehandler tar kontakt med deg for å gjøre avtale om videre oppfølging av søknaden
 • det blir vanligvis foretatt hjemmebesøk eller besøk på behandlingsinstitusjon
 • du kan velge om du ønsker å ha med deg pårørende eller en annen person du har tillit til i møte med saksbehandler
 • dersom det anses som hensiktsmessig kan fagpersoner som kjenner deg inviteres til møtet
Vedtak
 • du vil få en skriftlig underretning om utfallet av din søknad. Vedtaket skal være begrunnet
 • svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom Tildeling og koordinering trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din
 • ditt behov for tjenester vil fortløpende evalueres av de som yter tjenesten til deg. Ved endringer i behovet blir det gjort en ny vurdering. Du vil motta en ny skriftlig underretning dersom det blir gjort endringer
Klage på vedtak om tjeneste

Dersom du mener at du ikke har fått innvilget en tjeneste som du har krav på, har du rett til å klage. Klageadgang for de ulike tjenestetyper er det opplyst om i den skriftlige underretningen (brevet) om vedtaket ditt.

Dersom du har behov for hjelp til å skrive klagen, har kommunen plikt til å hjelpe deg. Du kan få hjelp til dette ved å henvende deg til Tildeling og koordinering, den som yter hjelpen hos deg (f. eks hjemmetjenesten) eller du kan henvende deg til Servicetorget i Rådhuset.

Klage på utførelse av tjeneste

Dersom du mener at tjenesten du mottar ikke er i samsvar med det vedtaket du har fått, eller på annen måte ikke holder den kvalitet som du mener det er rimelig å forvente, har du klagerett jf. Pasientrettighetsloven § 7. (ekstern lenke). I Gjøvik kommune ønsker vi å jobbe ut fra prinsippet om en lærende organisasjon. Derfor vil vi gjerne høre fra deg hvis våre tjenester ikke holder den kvaliteten som bør forventes. Vi vil benytte konstruktive tilbakemeldinger som et ledd i læringsprosessen til hvordan vi kan forbedre oss. Du kan sende en skriftlig klage eller ta en telefon til den som er ansvarlig for tjenesteutøvelsen, som er avdelingsleder for det enkelte tjenesteområde, oversikt over omsorgssentrene finner du her. Dersom du ikke vet hvor du skal henvende deg, kan Servicetorget eller Tildeling og koordinering hjelpe deg å finne riktig kontaktinformasjon. 

Hva koster tjenestene?

Her finner du mer informasjon om betalingssatser for omsorgstjenester

Aktuelle lenker

Pasient- og brukerombudet (ekstern lenke)

Lov om Pasient- og brukerrettigheter (ekstern lenke)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (ekstern lenke)

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (ekstern lenke)

Forskrift om en verdig eldreomsorg (ekstern lenke)

Forskrift om sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie (ekstern lenke)

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (ekstern lenke)

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilretelagt for heldøgns tjenester

Sist endret: 22.01.2019
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76