Tilrettelagte boliger

Barnebolig

Barnebolig er botilbud med heldøgns omsorg for barn under 18 år med omfattende omsorgs- eller bistandsbehov. I Gjøvik har vi som mål å bistå familier med store omsorgsoppgaver med avlastningstiltak og praktisk bistand i eget hjem for å unngå at barnet må flytte i egen bolig. Dersom dette ikke er mulig, kan det opprettes botilbud med heldøgns omsorg for barn under 18 år.

Du kan lese mer om avlastning her

Boliger og tjenester for personer med utviklingshemming

Boform avhenger av den enkeltes funksjonsnivå. Personer med moderat behov for bistand velger ofte å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet.

Personer med omfattende behov for bistand kan bosettes i samlokaliserte boliger med bemanning og mulighet for assistanse hele døgnet. Boliganleggene kan ha 3-6 beboere og base for personale. Botilbud og tjenester utformes i nært samarbeid med bruker og pårørende. Etablering i slike botilbud er en omfattende prosess som kan ta flere år. 

Botilbud for personer med psykiske lidelser

Noen personer kan i perioder av livet ha behov for å bo i en bolig med tjenesteoppfølging for å skape et hjem med trygge rammer. Tjenestene skal bidra til å fremme selvstendighet og styrke evnen til å mestre eget liv og bygger på den enkeltes individuelle behov.

Kommunen har noen slike botilbud, hvor noen er i nærheten av hverandre. Det kan ta lang tid med etablering, da det skal sikres et godt faglig og forsvarlig botilbud, inkludert rekruttering og samarbeid med aktuelle fagmiljøer. Vi er også opptatt av en god prosess med den som har behovet og dens pårørende for å møte behovet så godt som mulig.

Andre botilbud

Du kan lese mer om boliger til pleie- og omsorgsformål her

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten

Søknadsskjema (elektronisk)

Søknadsskjema (papirversjon)

Papirsøknad sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK


Mer informasjon om Enhet for Tildeling og koordinering finner du her

Sist endret: 13.05.2019
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76