Gjøvik kommune

Siste nytt i Gjøvik

Koronamidler til alle bransjer i næringslivet

Kommunene i regionen er tildelt ekstramidler som skal bidra til å styrke økomomien og bidra til flere arbeidsplasser. Målet med tilskuddet er å fremme vekst og sysselsetting og redusere de negative konsekvensene av Covid-19. 

Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Gjøvik kommune har valgt å slå sammen sine bevilgninger på tilsammen 4,2 millioner.

Kort om ordningen

  • Tilskuddet skal gis til bedrifter eller andre næringsaktører.
  • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter "i økonomiske vansker".
  • Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte og til andre næringstiltak som kommunen mener er riktig for å motvirke negative virkninger av koronaviruset.
  • Alle bransjer kan søke om tilskudd. 

Hva kan jeg søke midler til?

Støtten kan gå til prosjekter som vil gi positive effekter for bedriften. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på at bedriften kan dokumentere/vise:

  1. I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og også gi positiv ringvirkning for andre.
  2. I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som «bagatellmessig støtte.» Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis.

Slik søker du

  1. Ta kontakt med med våre næringsrådgivere Katrine Hveem Gjørvad og Henrik Brennhaugen Jakobsen.
  2. Du søker om midler ved å registrere og fylle ut søknadsskjema på regionalforvaltning.no

Søk om støtte fra kommunalt næringsfond

Søknader behandles fortløpende, men siste frist er 1.desember. 2020.

Ta gjerne kontakt med oss

Vi anbefaler at de som ønsker å søke tar kontakt med oss før søknaden sendes.

Katrine Hveem Gjørvad 

Henrik Brennhaugen Jakobsen