Tilskudd og legat

Kulturmidler/driftstilskudd

Gjøvik kommune tildeler kulturmidler (driftstilskudd) til lag og organisasjoner
som driver med barne- og ungdomsarbeid, herunder også idrettslag og sang- og
musikkorganisasjoner.

Gjøvik Idrettsråd tildeler statlige aktivitetsmidler til idrettslag som aktiviserer barn og unge mellom 6 og 19 år. Dette er en andel av spillemidlene til idrettsformål som Kultur- og kirkedepartementet i Statsråd fatter vedtak om hovedfordelingen av.

Søknadsfrist er 14.mai.

Retningslinjer

Søk om kulturmidler/driftstilskudd. Skjemaet er elektronisk, du må logge inn via ID-porten.

Tilskudd kulturarrangement

Gjøvik kommune yter tilskudd til kulturformål. Tilskudd/underskuddsgaranti vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

Det kan gis tilskudd til foreninger, organisasjoner, lag, virksomheter og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i Gjøvik.

Søknadsfrist 1.januar og 1.mai.

Kommunens tilskuddsordninger for kulturarrangement:

  • Arrangørstøtte/tilskudd/underskuddsgaranti til mindre kulturtiltak, med en øvre tilskuddsgrense på
    kr.50 000,-. Tilskuddsordningen skal bidra til et bredt og kvalitativt godt kultur- og fritidstilbud for kommunens innbyggere. Videre motivere og stimulere lokale lag og foreninger og andre kulturaktører til å bidra til et mangfoldig kultur- og fritidstilbud.

    Unntatt fra søknadsfrist er søknad om støtte til mindre kulturarrangement fra lag og foreninger som er registrert i Frivilligregisteret. Slik søknad behandles fortløpende, søknadsfrist senest en måned før arrangementet finner sted. Øvre tilskuddsgrense for slik søknad er satt til kr.10 000,-.

Retningslinjer

  • Arrangørstøtte/tilskudd til større kulturprosjekt/-arrangement/-festivaler. Tilskuddsordningen skal bidra til arrangement som "setter Gjøvik på kartet" som en attraktiv kulturby/-kommune, og stimulere til aktivitet, utvikling og nyskapning innen kulturfeltet. Aktiviteten det søkes støtte til bør ha et flerårig/langsiktig perspektiv med et tydelig utviklingspotensial.

Retningslinjer

Søk om tilskudd til kulturarrangement.  Skjemaet er elektronisk, du må logge inn via ID-porten.

Mottakere av tilskudd/underskuddsgaranti er forpliktet til å sende rapport med regnskap etter gjennomført arrangement.

Rapportskjema  Skjemaet er elektronisk, du må logge inn via ID-porten.

Alf Mjøens kulturlegat

Legatet kan deles ut hvert år og kan søkes av studenter som spesialiserer seg innen fagområdene

  • musikk, kunst, kunsthåndverk
  • som skriver hovedoppgave med tilknytning til Gjøviks historie
  • og/eller til nyskapende arbeid innen utøvende musikk/organisering av musikkpedagogisk arbeid.
  • Idrettsutøvere i overgangsfasen der utøver prøver å etablere seg på landslagsnivå/representasjonslag kan også søke

Søkere skal ha tilknytning til Gjøvik.

Søknadsfrist 1.september
Søknad sendes: Gjøvik kommune, postboks 630, 2810 Gjøvik eller e-post til Gjøvik kommune 

Vedtekter

Søk om kulturlegat. Skjemaet er elektronisk, du må logge inn via ID-porten.

 

Sist endret: 17.06.2019