Miljørettet helsevern

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn (GHMT)

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og strålevernloven med tilhørende forskrifter.

GHMTs hovedoppgaver er barn og elevers arbeidsmiljø i barnehager og skoler, støy, luftforurensing, radon og annen stråling, legionella, inneklima, skadedyr, helse i planlegging, ulykkesforebygging, hygieniske og helsemessige forhold ved asylmottak, campingplasser, solarier, lokaler for tatovering, frisørsalonger og andre salongvirksomheter m.m.

Det er etablert en interkommunal samarbeidsgruppe for folkehelsearbeid, samt at GHMT deltar i flere av kommunenes egne folkehelseforum og/eller planforum.

Kommuneoverlegens rolle

Det faglige ansvaret og delegert vedtaksmyndighet for miljørettet helsevern ligger hos kommuneoverlegen.

Planlegging og koordinering av arbeidet med miljørettet helsevern foregår i faste samarbeidsmøter mellom kommuneoverlegen og ingeniørene/rådgiverne ved det interkommunale selskapet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT).

Miljørettet helsevern og folkehelse

I folkehelseloven står det at folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og bidra til å forebygge psykisk og fysisk sykdom, skade eller lidelse.

Kommunen skal ha oversikt over de faktorer i miljøet som til enhver tid har direkte eller indirekte innvirkning på helsen, både biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern er kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid med å sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan påvirke helsen negativt.

Kontaktinformasjon

Internett: https://ghmt.no/

E-post: postmottak@ghmt.no

Telefon: 61 13 42 90

Sist endret: 02.10.2018