• Startside
 • Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner kan nå søke IMDI om tilskudd til integreringsarbeid. Søknadsfristen er 7. mars.

Alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, og har medlemmer bosatt i Gjøvik kommune, oppfordres til å søke midler.

Søknadsfristen er 7.mars.2019

Søknad om tilskudd til integreringsarbeid 

Søknadsskjemaet er elektronisk, du må logge inn via ID-porten. 

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Ordningen er delt inn i tre delmål. Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (delmål A, B og C)

Målgruppe 

Målgruppen er flyktninger, innvandrere, deres barn og øvrig befolkning.

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning.

Det gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper. Det gis driftstilskudd for innvandrerorganisasjoner som bidrar til å nå dette målet.

Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet. Det kan bla gis støtte til informasjonstiltak om lover og lokalt organisasjonsliv.

Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tiltakene kan ta opp hvordan foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår er i Norge, om menneskerettigheter og norsk lov, om barn og unges rettigheter og om retten til å ta selvstendige valg. Det kan blant annet gis støtte til informasjonstiltak og mentorordninger.

Hvem kan søke? 

Lokale frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke.

Les mer om frivillighetsregisteret 

Hvordan søker jeg? 

Søknad om tilskudd til integreringsarbeid 

Søknadsskjemaet er elektronisk, du må logge inn via ID-porten. 

Søknadsfristen er 7.mars.2019

 

Hvor mye kan det søkes om? 

Det kan gis støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter på minimum kr. 10.000. Driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner følger egne satser.

Kriterier 

Organisasjoner som er registrert i kommunen kan søke støtte til lokale tiltak og prosjekter. Alle søknader blir vurdert etter tildelingskriterier og vurderingskriterier i statlig rundskriv. 

Tips - Hvem får støtte? 

Når kommunen skal velge ut hvilke søkere som skal gis tilskudd er følgende viktig:

 • At beskrivelsen av målene for prosjektet/tiltaket er tydelige
 • At målene for prosjektet/tiltaket er konkrete og målbare
 • Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov
 • En realistisk fremdriftsplan
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål
 • At søker/organisasjonen har kompetanse og erfaring på området
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
 • Organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • At det er en viss grad av frivillig innsats i tiltakene
 • At søknaden legger opp til samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket
 • Kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er nødvendig med særskilt metodekunnskap, for eksempel norsktrening)
 • Prosjektet har overføringsverdi og at det legges til rette for deling av erfaringer og resultater aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er aktuelt, for eksempel utprøving av nye metoder)
 • Tiltakene bidrar til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper (del A).

Tildelingskriterier for driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner:

 • Lokale innvandrerorganisasjoner må ha eksistert i minimum ett år, ha minst 25 betalende medlemmer over 12 år for å kunne få støtte.
 • Tildelingen baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i kommunen, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad.
 • For å motta driftsstøtte skal lokale innvandrerorganisasjoner i tillegg bidra aktivt til å oppnå mål for ordningen (se hovedmål for ordningen og delmål A).
 • Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte over ordningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom den norske kirke.

Kontaktinformasjon 

Solveig Rønningen - Virksomhetsleder Gjøvik frivilligsentral

Sist endret: 14.02.2019