Gjøvik og nye flyktninger

Gjøvik og nye flyktninger. Hva gjør vi?  Her følger en kort  orientering:

Det er helt naturlig et stort og økende fokus på flyktningsituasjonen, både i det store internasjonale bildet, men også på det nasjonale og etter hvert også det lokale plan. Gjøvik kommune tar i mot og bosetter flyktninger både fra statlige mottak for asylsøkere, og flyktninger som kommer direkte som kvoteflyktninger/overføringsflyktninger. I denne gruppen er flyktninger fra Syria inkludert.
Med utgangspunkt i de behov Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har for bosettinger i de ulike kommunene, kom statsråden med en oppfordring om økt bosetting våren 2015. Kommunestyret i Gjøvik vedtok tidlig en vesentlig økning i antall flyktninger som skal bosettes i 2015 og 2016.

Selv om den totale flyktningsituasjonen er dramatisk, dreier det seg i Gjøvik kommune om at vi i 2015 skal øke bosettingen fra 55 til totalt 86 flyktninger. Disse bosettingene foregår i tett samarbeid med IMDi, og det er både planlagt og godt forberedt. Dette gjør at vi har mulighet til å skaffe egnet bolig med tilhørende møbler og utstyr, samt gjøre innkjøp av nødvendige klær og annet som flyktningene trenger. Gjøvik kommune får statlig støtte de første 5 årene (integreringstilskudd) og det er lovregulert at flyktningene har rett og plikt til å delta i Introduksjonsprogrammet med tilhørende Introduksjonsstønad. Gjennom disse ordningene er flyktningene godt ivaretatt med både bolig, klær og utstyr, helsehjelp, inntekter, norskopplæring, skolegang og etter hvert arbeidstrening.
Dersom privatpersoner eller frivillige organisasjoner ønsker å bidra i etableringen og integreringen av flyktninger i Gjøvik, vil dette være i tillegg til det kommunen allerede både har og tar et ansvar for.

Vi ser svært positivt på at Gjøviks innbyggere ønsker å bidra, og håper hele lokalsamfunnet kan bistå flyktningene, kanskje først og fremst med tanke på integrering og inkludering i nærmiljøet og lokalsamfunnet. Det er veldig avgjørende at flyktningene som bosettes blir tatt opp og innlemmet i nabolag, barnehager, skoler, fritidsaktiviteter, arbeidsliv osv.

Sammen kan vi på denne måten gi mange av dem som kommer fra håpløse forhold, nettopp et håp om ei bedre framtid.