Høringer hos teknisk drift

Revidert forskrift for vann - og avløpsgebyr og nytt reglement « Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» administrative og tekniske betingelser m/ tilleggsbestemmelser for Gjøvik kommune har høringsfrist 15.2.2016

Høringsdokumentene finnes på servicetorget i Rådhuset og ved å følge denne linken til hjemmesiden til vann og avløp.

Høringssvar kan sendes teknisk drift; postmottak@gjovik.kommune.no eller pr.post: Gjøvik kommune v/teknisk drift, postboks 630, 2810 Gjøvik