• Startside
  • KOMMUNENS UREVIDERTE REGNSKAP 2016

KOMMUNENS UREVIDERTE REGNSKAP 2016

Overskudd i 2016. Gjøvik kommunes ureviderte regnskap for 2016 visert et netto driftsresultat på om lag 90,6 mill. kr, dvs. 3,9 % av totale driftsinntekter.

Etter fondsbruk og avsetninger det regnskapsmessige mindreforbruket (overskuddet) på ca. 56,3 mill. kr.

Gjeldsgraden er ca. 57,4 %, en reduksjon på 0,4 % fra 2015. Egenfinansiering av kommunens investeringer var i 2016 på ca. 32,8 %.

God skatteinngang og finansavkastning, og lavere pensjonskostnader enn forutsatt forklarer i hovedsak mindreforbruket.

Den økonomiske handlefriheten er imidlertid relativt uendret. Dette fordi det gode resultatet skyldes eksterne engangsposter som nevnt ovenfor, samt at kommunen i løpet av året har tæret på disponible fond i forbindelse med kjøp av Huntonstranda. Kommunens drift er i økonomisk balanse, til tross for sterk vekst i etterspørselen etter tjenester innen barnevern, sosialhjelp, helse og omsorg. Samlet sett er driftsområdene omtrent i balanse. Merforbruket i sektorene utgjør ca. 1,5 mill. kr.

Stram økonomisk styring og budsjettdisiplin vil fortsatt ha fokus fremover for å sikre effektiv drift og fortsatt gode tjenester.

Årsregnskapet behandles av kommunestyret i starten av mai. Rådmannen vil i forkant komme med sin innstilling på hvordan overskuddet skal disponeres.

Sist endret: 22.02.2017