Snødeponiet på Huntonstranda

Sweco Norge AS har i sommer gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse der snødeponiet ligger på Huntonstranda. Sweco konkluderer med at snødeponiets forurensende effekt ikke er alvorlig.

RAPPORT OM SNØDEPONIET PÅ HUNTONSTRANDA

Området ble på 60-tallet fylt ut i Mjøsa med fyllmasser og avfall fra treforedlingsindustrien. Dette utgjør en større andel av forurensningsbildet enn bruken av eiendommen som snødeponi.

På  bakgrunn av rapporten er en ny avtale er inngått med grunneier om fortsatt bruk av området til snødeponi denne vinteren.  I avtalen forplikter kommunen seg til å gjennomføre en tilsvarende grunnundersøkelse neste år samt prøvetaking av selve snøen som legges på området i vinter. Dette for å få et enda bedre bilde av snødeponiets betydning for forurensning.  

Snøen som kjøres til Huntonstranda, kommer fra bygater og parkeringsplasser. Framfor å kjøre snøen ut av byområdet, blir det langt mindre transport med tunge kjøretøy om snøen legges her. Ikke minst grunnet utbyggingsplaner må en mer langsiktig løsning for deponering av snø finnes. Flere alternativer kan være aktuelle, men utenfor byområdet blir det ganske så sikkert. Dette er et tema i kommuneplanens arealdel som nå revideres.

Rapporten fra SWECO NORGE as