STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2017

Gjøvik kommune kan på tross av god netto skatteinngang på ca. + 6 mill. kr. hittil i år vise til en årsprognose med et merforbruk utover budsjett på ca. - 8,5 mill. kr.  eller ca. – 0,5 % ved årets slutt.

Dette skyldes i hovedsak utfordringer innen helse- og omsorgssektoren. Prognosen er usikker da det er vanskelig å forutsi behov og omfang ut året.

Rapporten kan leses i sin helhet under http://www.gjovik.kommune.no/politikk-og-samfunn/Statusrapporter/

Statusrapporten behandles av formannskap 31. mai og kommunestyret 15. juni.