Vi vil høre din mening

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal reviders.

Utvalg for Kultur og teknisk vedtok i møte den 5.11.2019 at forslag til Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 - 2023 legges ut på høring. 

Les revidert plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Si din mening

Dine innspill til planen sendes til:

Fristen for å gi inspill er 27. november.2019

Kort om planen

Planen skal bidra til å:

  • Øke den fysiske aktiviteten i Gjøvik.
  • Fremme folkehelsearbeidet i kommunen.
  • Samordne krefter både innad i Gjøvik kommune og i forhold til andre aktører som lag, foreninger og ulike offentlige etater.
  • Legge føringer for å sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter.
  • Stimulere og styre tilbud og muligheter til beste for kommunens innbyggere.  
  • Avklare oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging, drift og aktiviteter. 
Sist endret: 07.11.2019