Arealplaner

Reguleringsplaner

Du finner de vedtatte reguleringsplanene i kartløsningene til Gjøvik kommune. Vi har laget en brukerveiledning med tips om hvordan du finner fram i webkartet vårt.

 

Arealplaner vi jobber med i Gjøvik kommune

Godkjent planprogram  
Skjerven næringspark  
Hovdetoppen  
Huntonarmen sentrumsadkomst  
   
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Innspillfrist
Prost Bloms gate 24.01.2020
Kvartal 17 - Nytorvet 10.01.2020
E6 Moelv-Roterud 18.10.2019
Lundstein 01.10.2019
Sykkelveg langs Føllingstads veg 08.09.2019
E6 Roterud-Storhove 05.09.2019
   
Reguleringsplaner på høring Høringsfrist
Alm-Sæteren modellflyplass 12.02.2020
Redalen vannpumpestasjon 15.01.2020
Biri Idrettspark 23.10.2019
Brusvehagen gang og sykkelveg 11.10.2019
Bondelia park 13.09.2019
Farverikvartalet 27.09.2019
   
Nylig vedtatte reguleringsplaner Klagefrist
Røverdalen studentboliger og parkeringshus 30.10.2019
Amsrud masseuttak 20.07.2019
Store Slaggveg 14 20.07.2019
Kvartal 37 19.06.2019
Skolegata 8 16.05.2019
Rambekkvegen 9 24.05.2019
   
Andre reguleringsplaner det blir jobbet med  
   
Askimfeltet  
Biri sag og mølle  
Del av Bondelia  
Del av Hunndalen sentrum  
Del av kvartal 13 - Studenten  
Hovdetoppen  
Kopperud bydelssenter  
Kvartal 10  
Kvartal 28  
Mustad og Kallerud  
Ny sentrumsadkomst fra rv. 4 ved Hunton  
Raufoss industripark  
RV 4 Jernbanesvingen - kryssutbedring  
Storgata 7  
Strandgata 13C  
   

Kommuneplanen

Vi jobber for tiden med å revidere kommuneplanens arealdel. Informasjon om den kommuneplanen som gjelder nå, og arbeidet med revisjonen, finner du her.

Hva er en arealplan?

En arealplan bestemmer hvordan du kan bruke et område. Både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner har plankart og -bestemmelser som er juridisk bindende.

  • Plankartet viser hvor for eksempel boliger, veger, lekeplasser, skoler mm skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer hvordan du kan bruke området, hva du kan bygge der, hva du skal bevare osv. Bestemmelsene har ofte krav til hva som må være på plass før du får lov til å bygge, for eksempel en mer detaljert plan eller at du må opparbeide veg eller lekeplass.
  • Planbeskrivelse beskriver formålet med planen, hovedinnholdet og virkningene, og hvordan planen forholder seg til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Det er ulike typer arealplaner. Kommuneplanens arealdeldel dekker alle eiendommene i Gjøvik kommune. I tillegg kan det være en kommunedelplan, reguleringsplan eller en gammel bebyggelsesplan som gjelder for eiendommen din.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at du må følge den.

Hvis du skal bygge noe på eiendommen din, eventuelt dele en eiendom, gir arealplanene deg svar på hva kommunen kan tillate eller ikke.

Dispensasjon fra arealplan

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanene legger opp til, kan du enten søke om dispensasjon eller søke om å endre reguleringsplanen.

Dispensasjon er unntaket
Alle de vedtatte arealplanene har vært gjennom politiske prosesser med medvirkningsmuligheter for naboer, offentlige myndigheter og private organisasjoner som har interesse i planen. En vedtatt plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjoner er avvik fra arealplaner som vi bare unntaksvis skal tillate.

Kommunen kan gi dispensasjon hvis:

  • hensikten med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Slik søker du dispensasjon
Du sender søknad om dispensasjon som e-post eller et vanlig brev til Gjøvik kommune. I tillegg skal du varsle naboer om at du søker dispensasjon. Du må opplyse om hvilke regler du søker dispensasjon fra. I tillegg må du begrunne søknaden.

Slik lager du privat planforslag

Informasjon om hvordan du kan gå fram for å lage en privat reguleringsplan finner du her.

Andre kommunale planer og rapporter

Du finner en oversikt over andre kommunale planer og rapporter her.

 

Sist endret: 11.05.2017