Arealplaner

Reguleringsplaner

Du finner de vedtatte reguleringsplanene i kartløsningene til Gjøvik kommune. Vi har laget en brukerveiledning med tips om hvordan du finner fram i webkartet vårt.

 

Arealplaner vi jobber med i Gjøvik kommune

Godkjent planprogram  
Skjerven næringspark  
Hovdetoppen  
Huntonarmen sentrumsadkomst  
   
Varsel om oppstart av planarbeid Innspillfrist
Lundstein 01.10.2019
E6 Moelv-Roterud 18.10.2019
Sykkelveg langs Føllingstads veg 08.09.2019
E6 Roterud-Storhove 05.09.2019
Redalen vannpumpestasjon 01.08.2019
Strandgata 13C 06.12.2018
Del av Bondelia 20.11.2018
Askimfeltet 14.05.2018
Øvre Gjøvik gård 06.12.2017
Kvartal 10 30.11.2017
Del av kvartal 13 - Studenten 25.09.2017
Kopperud bydelssenter 23.08.2017
Del av Hunndalen sentrum 15.08.2017
   
   
Planer på høring Høringsfrist
Biri Idrettspark 23.10.2019
Brusvehagen gang og sykkelveg 11.10.2019
Bondelia park 13.09.2019
Farverikvartalet 27.09.2019
Sembshagen masseuttak (endring) 03.06.2019
Hovdetoppen 29.03.2019
Røverdalen studentboliger og parkeringshus (høring 2) 11.05.2018
Mustad og Kallerud 25.10.2017
   
Nylig vedtatte reguleringsplaner Klagefrist
Amsrud masseuttak 20.07.2019
Store Slaggveg 14 20.07.2019
Kvartal 37 19.06.2019
Skolegata 8 16.05.2019
Rambekkvegen 9 24.05.2019
Sigstadplassen 09.01.2019
Vind idrettspark 09.01.2019
Store Slaggveg 9 09.01.2019
Åskollvegen 09.01.2019
Landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus 09.01.2019
Campus Gjøvik 12.12.2018
Rv. 4 Trafikksikkerhetstiltak Ramberget - Kolberg 12.12.2018
Sagstugrenda boligområde 03.08.2018
Åndalen pukkverk 20.07.2018
Kragebergvegen gang- og sykkelveg 20.07.2018
Dalborgmarka 20.07.2018
Niels A. Nielsens veg 1 20.07.2018
Kvartal 23 30.05.2018
Kvartal 14 30.05.2018
Biri omsorgssenter 25.04.2018
   
Andre planer vi jobber med  
Svennessætra hyttefelt  
Raufoss industripark  
Nygård Østre  
Alm Sæteren modellflyplass  
Biri sag og mølle  
Kirkeby nord  
RV 4 Jernbanesvingen - kryssutbedring  
Kvartal 28  
Ny sentrumsadkomst fra rv. 4 ved Hunton  

Kommuneplanen

Vi jobber for tiden med revisjon  av kommuneplanens arealdel. Informasjon om den kommuneplanen som gjelder nå, og arbeidet med revisjonen, finner du her.

Hva er en arealplan?

En arealplan bestemmer hvordan du kan bruke et område. Både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner har plankart og -bestemmelser som er juridisk bindende.

  • Plankartet viser hvor for eksempel boliger, veger, lekeplasser, skoler mm skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer hvordan du kan bruke området, hva du kan bygge der, hva du skal bevare osv. Bestemmelsene har ofte krav til hva som må være på plass før du får lov til å bygge, for eksempel en mer detaljert plan eller at du må opparbeide veg eller lekeplass.
  • Planbeskrivelse beskriver formålet med planen, hovedinnholdet og virkningene, og hvordan planen forholder seg til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Det er ulike typer arealplaner. Kommuneplanens arealdeldel dekker alle eiendommene i Gjøvik kommune. I tillegg kan det være en kommunedelplan, reguleringsplan eller en gammel bebyggelsesplan som gjelder for eiendommen din.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at du må følge den.

Hvis du skal bygge noe på eiendommen din, eventuelt dele en eiendom, gir arealplanene deg svar på hva kommunen kan tillate eller ikke.

Dispensasjon fra arealplan

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanene legger opp til, kan du enten søke om dispensasjon eller søke om å endre reguleringsplanen.

Dispensasjon er unntaket
Alle de vedtatte arealplanene har vært gjennom politiske prosesser med medvirkningsmuligheter for naboer, offentlige myndigheter og private organisasjoner som har interesse i planen. En vedtatt plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjoner er avvik fra arealplaner som vi bare unntaksvis skal tillate.

Kommunen kan gi dispensasjon hvis:

  • hensikten med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Slik søker du dispensasjon
Du sender søknad om dispensasjon som e-post eller et vanlig brev til Gjøvik kommune. I tillegg skal du varsle naboer om at du søker dispensasjon. Du må opplyse om hvilke regler du søker dispensasjon fra. I tillegg må du begrunne søknaden.

Slik lager du privat planforslag

Informasjon om hvordan du kan gå fram for å lage en privat reguleringsplan finner du her.

Andre kommunale planer og rapporter

Du finner en oversikt over andre kommunale planer og rapporter her.

 

Sist endret: 11.05.2017