Alm-Sæteren modellflyplass

Bakgrunn: 

På vegne av Mjøsa modellflyklubb er det varslet oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Alm Sæteren modellflyplass i henhold til plan-og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9.
Utvalg for Samfunnsutvikling vedtok i sitt møte den 2.02.2017 sak 04/2017 planprogram for Alm-Sæteren modellflyplass i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et idrettsanlegg til luftsport, modellflyplass. Planområdet Alm Sæteren ligger vest for Gravåsvegen og sør for Rådalsbekken i Gjøvik kommune med avkjøring fra fv. 155 innenfor gnr/bnr 27/5 slik det fremgår av kartutsnittet. Planområdet er på ca. 75 daa i et hogstfelt. Planprogammet legger grunnlaget for tema i konsekvensutredningen som skal uarbeides i det videre planarbeidet.

Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og innen 3 uker. Klage sendes til Gjøvik kommune, Samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik eller postmottak@gjovik.kommune.no.

 

Plandokumenter:

Varsel om oppstart
Vedtatt planprogram
Oversiktskart

Saksprotokoll 04/2017