Amsrud masseuttak

Godkjent plan

Gjøvik kommunestyre godkjente detaljreguleringsplan for Amsrud masseuttak i møte 20.06.2019, sak 78/2019.

Areal+ har utarbeidet planforslaget på vegne av forslagsstiller som er Maskinservice AS.

Planområdet ligger sørvest i Hunndalen ca. 800 meter fra Raufossvegen. Arealet er på ca. 259 da. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for videre drift av masseuttak og deponi i samsvar med areal avsatt i kommuneplanens arealdel.

Planforslaget opphever reguleringsplanen "Del av Amsrud nordre", planID 05020256, vedtatt 12.12.2002.

Plandokumentene kan leses via lenker under.

Klagefrist er 20. juli 2019

Dersom du er part i plansaken eller har rettslig klageinteresse i den, kan du klage på kommunestyrets vedtak, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og forvaltningsloven kap VI.

En eventuell klage må du sende til postmottak@gjovik.kommune.no, eller pr. brev til:

Gjøvik kommune, sektor for Samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Klagefristen er 20. juli 2019 (3 uker).

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven, må du sende til oss innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter:

Saksprotokoll - vedtak i kommunestyret 20.06.19

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Plan og profiler MD1
Plan og profiler MD2
Lengdesnitt MD2
Plan og profiler GV3
Vedlegg til arealregnskap
Støyberegning

Planskjema (for offentlige myndigheter)