Åndalen pukkverk

Bakgrunn

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 14. juni 2018 (sak 74/2018) detaljregulering for Åndalen pukkverk, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14. Åndalen pukkverk ligger 1,2 km øst for Skumsjøen i Gjøvik kommune ved Fv.148, Skumsjøvegen. Planområdet er avgrenset av Kongelstadelva og Skumsjøvegen, og ellers av sammenhengende skogsområder. Planen skal sikre fremtidig utvidelse av et allerede regulert uttaksområde i Åndalen.

Planen erstatter deler av den gamle reguleringsplanen for Åndalen bru (vedtatt i 1974) som blir opphevet, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Klagefrist og informasjon om innsløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 20. juli 2018 til postmottak@gjovik.kommune.no eller Gjøvik kommune, samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§15-2 og 15-3 må du fremme innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter

Vedtak og saksframlegg i Kommunestyret 14. juni 2018

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Støyutredning

Vurderinger etter naturmangfoldloven

3D-illustrasjoner

Høringsuttalelser

 

Sist endret: 22.09.2016