Askimfeltet

Bakgrunn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og 17-4 er det varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Askimfeltet i Hunndalen og forhandlinger om utbyggingsavtale. Det er samtidig varslet oppheving av den gamle reguleringsplanen for Askimområdet (vedtatt i 1983) for de delene som overlapper med den nye planen. Planarbeidet blir utført av Asplan Viak AS på vegne av Askim utvikling AS.

Planområdet omfatter 176,2 dekar.

Formålet med planarbeidet og utbyggingsavtalen

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligformål med tilhørende veger, gang- og sykkelveger, grønnstruktur og lekeplass. Ny hovedatkomstveg til området blir planlagt fra Odnesvegen (fylkesveg 151) via Askimvegen.

Utbyggingsavtale mellom Gjøvik kommune og Askim utvikling AS vil omhandle veg, områdelekeplass, vann og avløp.

Frist for innspill er 14. mai 2018

Dersom du har innspill til planarbeidet eller utbyggingsavtalen, må du sende dette skriftlig innen 14. mai 2018 til:

Asplan Viak AS v/Nils-Ener Lundsbakken
Falsens gate 12
2317 Hamar

E-post: nilse.lundsbakken@asplanviak.no

Tlf. 905 19 701

Plandokumenter

Varslingsbrev

Varslingskart

Annonse

Planskjema

 

 

 

Sist endret: 13.04.2018