Åskollvegen

Planvedtaket

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 13. desember 2018 (sak 134/2018) detaljregulering for Åskollvegen. De vedtok samtidig å oppheve reguleringsplan for Åskollvegen – Del av Torke skog (vedtatt 24. april 2008) og de delene av Torke skog (vedtatt 29. mai 1997) som overlapper med den nye planen.

Planområde

Planområdet er på ca. 140 dekar stort og ligger i randsonen til småhusbebyggelsen vest for Gjøvik bysentrum. Det grenser mot Åsvegen i øst, eksisterende område med småhusbebyggelse i nordøst og mot friluftsområder i nord, vest og sør. I sør grenser det også til eiendommen til Hunn kirke. Området ligger i Fredheim skolekrets.

Hensikten med planen

Formålet med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Hovedatkomsten er fra Åsvegen. Det er regulerte turveger mellom eksisterende boligområde i nord og Åskollvegen, i tillegg til ny gang- og sykkelveg langs Åsvegen mellom Himmelsvingen (i Øverbyvegen) og Hunn kirke.

Klagefristen er 9. januar 2019

Dersom du er part i plansaken eller har rettslig klageinteresse i den, kan du klage på kommunestyrets vedtak, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og Forvaltningsloven kap. VI.

En eventuell klage må du sende til: postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til: Gjøvik kommune, sektor samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Klagefristen er 9. januar 2019 (3 uker).

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i Plan- og bygningsloven, må du sende til oss innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumentene

Saksframlegg  og vedtak i Kommunestyret 13. desember 2018

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Illustrasjonsplan

Sol- og skyggestudie

Støyvurdering

Geoteknisk rapport

Trafikkanalyse

Vann- og avløpsnotat

Overordnet overvannsplan

Vurderinger etter naturmangfoldloven1

Planskjema

Sist endret: 26.05.2017