Biri idrettspark

Bakgrunn og hensikt 

Gjøvik kommune vedtok 29.august 2019 å legge forslag til detaljregulering for Biri Idrettspark (plan-ID 05020422) ut til offentlig ettersyn,  jf.plan- og bygningsloven §12-10.

Planområdet ligger på Biri vest for fylkesveg 164 og ca. 150m vest for Biri sentrum. Tiltakshaver er Biri idrettslag v/Biri Flerbrukshall AS. Planarbeidet blir utført av Green Advisers AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av eksisterende idrettsanlegg med flerbrukshall. Planen skal ivareta idrettsanleggets behov for parkering, tilrettelegging for relevante brukere og ivareta sikkerhet til myke trafikanter. Området er i gjeldende kommuneplan – kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.mars 2014 - satt av til idrettsanlegg. I gjeldende reguleringsplan er området i hovedsak regulert til friområde.

 

Merknadsfristen er onsdag 23. oktober 2019

Dersom du har merknader til reguleringsplanforslaget, sender du disse skriftlig til 

postmottak@gjovik.kommune.no eller brev til

Gjøvik kommune

Sektor for samfunnsutvikling - arealplan

Postboks 630

2810 Gjøvik

 

Videre saksgang

Vi vil vurdere de merknadene som kommer inn som del av behandlingen i Utvalg for Samfunnsutvikling (politisk utvalg) når merknadsfristen er ute. Deretter blir plansaken sluttbehandlet i kommunestyret.

Plandokumenter

1.Saksutredning med vedtak

2.Planbestemmelser

3.Plankart

4.Planbeskrivelse

5.ROS-analyse

6.Illustrasjonsplan

7.Illustrasjon av mulig fremtidig situasjon

8.NML-vurdering

9.Samlede merknader ved varsel om oppstart

10.Merknadsbehandling

11.Innspill Kollektivanlegg

12.Notat medvirkning

 

 

 

 

 

Sist endret: 23.05.2018