Biri idrettspark

Bakgrunn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 er det varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Biri idrettspark. Planområdet ligger på Biri vest for fylkesveg 164 og ca. 150m vest for Biri sentrum. Tiltakshaver er Biri idrettslag v/Biri Flerbrukshall AS. Planarbeidet blir utført av Green Advisers AS.

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av eksisterende idrettsanlegg med flerbrukshall. Planen skal ivareta idrettsanleggets behov for parkering, tilrettelegging for relevante bruker og ivareta sikkerhet til myke trafikanter. Området er i gjeldende kommuneplan – kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.mars 2014 - satt av til idrettsanlegg. I gjeldende reguleringsplan er området i hovedsak regulert til friområde.

Det er avklart i oppstartsmøte med Gjøvik kommune at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Frist for innspill er 21. juni 2018

Dersom du har innspill til planarbeidet, må du sende dette skriftlig innen 21. juni 2018 til:

Green Advisers AS
Prost Aunes vei 1
7224 Melhus

E-post: jl@greenadvisers.no

Tlf. 911 12 766 (Johannes Lipphardt)

Plandokumenter

Kunngjøringsannonse med kartoversikt

Referat fra oppstartsmøte

Sist endret: 23.05.2018