Biri omsorgssenter

Bakgrunn

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 22. mars 2018 (sak 34/2018) detaljregulering for Biri omsorgssenter. Planen legger til rette for å kunne:

  • bygge nytt omsorgssenter på Biri
  • rydde opp i avkjørslene langs østsiden av Birivegen
  • bygge kantstopp for buss langs Birivegen
  • bygge bro gjennom bekkedalen nord for omsorgssenteret

Planen erstatter bebyggelsesplanen for Furulund sykehjem mm i tillegg til deler av reguleringsplanene for Sigstadplassen/Elverhøy, Sigstadplassen, Biri sentrum syd og Diseth, jf. plan- og bygningsloven 12-14.

Klagefrist og informasjon om innsløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 25. april 2018 til postmottak@gjovik.kommune.no eller Gjøvik kommune, samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§15-2 og 15-3 må du fremme innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter

Vedtak og saksframlegg i Kommunestyret 22. mars 2018

1.1 Plankart

1.2 Planbestemmelser

1.3 Planbeskrivelse

1.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse

1.5 Illustrasjoner

2.1 Vurdering av kulturminner og bygningsvern

2.2 Geoteknisk vurdering

2.3 Vurdering etter naturmangfoldloven

2.4 Trafikkvurdering

2.5 Vann- og avløpsnotat

2.6 Vurdering av lokal luftkvalitet

2.7 Flomvurdering

2.8 Vurdering av grunnforurensning

2.9 Støyfaglig vurdering

 

Sist endret: 31.05.2017