Biri sag og mølle

Bakgrunn:

I samarbeid med eier av Biri sag og mølle varsler Gjøvik kommune oppstart av planarbeid for reguleringsplan for Biri sag og mølle i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8. Planområdet ligger i Biri sentrum mellom Birivegen i vest, Vismunda i sør og øst og Knottvegen i nord. 

 Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Biri sentrum, vedtatt 29.3.1984.

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å legge til rette for bygging av konsentrert småhusbebyggelse på gamle Biri sag og mølle. Det vil også gjennom planprosessen bli vurdert om lavblokk kan være aktuelt. For å få et oppdatert plangrunnlag i området vil planområdet også omfatte sentrumsområder, gang- og sykkelveg og friområde langs Vismunda.

Eventuelle merknader til varsel om oppstart sendes til Gjøvik kommune, Sektor for samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik – eller med e-post til postmottak@gjovik.kommune.noinnen 1. juli 2016.

Plandokumenter:

Plangrense